Dialoog met stakeholders

Beleidslijn voor effectieve dialoog met relevante belanghebbenden

Om ervoor te zorgen dat bij het bepalen van de aspecten van de strategie die betrekking hebben op duurzaamheid de belangen van de relevante belanghebbenden (stakeholders) van de vennootschap worden meegenomen, heeft Koninklijke BAM Groep nv ('BAM' of 'de vennootschap') een beleidslijn geformuleerd voor een effectieve dialoog met die stakeholders, in overeenstemming met best-practice-clausule 1.1.5 van de Nederlandse corporate governance code.

Uitgangspunt

BAM onderschrijft het belang van een effectieve dialoog met de relevante stakeholders volledig. Het is van vitaal belang voor de onderneming om inzicht te krijgen in de behoeften, belangen en verwachtingen van belanghebbenden. Daarom heeft BAM regelmatig contact met de stakeholders en gaat de vennootschap daarnaast in gesprek met relevante stakeholders wanneer dit passend is en in het belang van de onderneming en de daaraan gelieerde bedrijfsonderdelen. BAM rapporteert jaarlijks in het jaarverslag over de betrokkenheid met de stakeholders.

Regelmatige interacties met belanghebbenden

De belangen van medewerkers, aandeelhouders en andere relevante stakeholders worden meegewogen bij de actualisering van BAM's duurzaamheidsstrategie en de materialiteitsbeoordeling1. Input wordt verkregen tijdens continue gesprekken met medewerkers (rechtstreeks en/of via de betrokken ondernemingsraad), interacties met aandeelhouders (rechtstreeks en/of via vertegenwoordigende organisaties van aandeelhouders) en interacties met andere relevante stakeholders. Ten aanzien van de ondernemingsraad geldt, dat hun inbreng geen deel uitmaakt van formele (wettelijke) advies- of instemmingsrechten op grond van de Wet op de Ondernemingsraden.

Extra betrokkenheid van belanghebbenden

Naast de reguliere interacties is BAM van mening dat contacten tussen de onderneming en relevante stakeholders van belang kunnen zijn en BAM is bereid om met die stakeholders de dialoog aan te gaan. Echter, niet elke belanghebbende kan als even relevant worden beschouwd voor elk duurzaamheidsaspect van de strategie of anderszins, en daarom zal de raad van bestuur van BAM van geval tot geval beslissen of een dergelijke dialoog passend is.

BAM faciliteert een dergelijke dialoog, tenzij dit naar het oordeel van de raad van bestuur niet in het belang van BAM is. Om te beoordelen of een contact/dialoog met stakeholders al dan niet passend en in het belang van de onderneming is, kan BAM verzoeken om vooraf schriftelijk te worden geïnformeerd over de doelstelling, de te bespreken onderwerpen en de standpunten van de stakeholder over deze onderwerpen. Indien BAM besluit om in contact te treden met stakeholders, bepaalt BAM de wijze die het meest geschikt is voor het doel van de gedachtewisseling.

BAM zal in de contacten met haar stakeholders voornamelijk worden vertegenwoordigd door de leden van de raad van bestuur, bijgestaan door de manager investor relations of de manager public relations. BAM kan andere medewerkers of adviseurs van de onderneming betrekken bij contacten met externe stakeholders, rekening houdend met hun deskundigheid, achtergrond en anciënniteit.

1 Zie pagina 20-22 in BAM’s (Engelstalige) jaarverslag 2022.