Onze duurzaamheidsstrategie

Wij hebben de duurzaamheidscomponent van onze strategie verder ontwikkeld. Ons doel is te bouwen aan een duurzame toekomst. Met de nieuwe duurzaamheidsstrategie nemen wij de verantwoordelijkheid op ons om dit doel te bereiken. De duurzaamheidsstrategie vormt een integraal onderdeel van onze bedrijfsstrategie voor 2023 om het risico van onze portefeuille te verminderen en te streven naar productleiderschap en levenscyclusoplossingen. Zij stelt ons in staat onze CO2-, grondstoffen- en afvalvoetafdruk te verminderen en klanten schaalbare duurzaamheidsoplossingen te bieden.

Groeiende behoefte

Wij zien een groeiende behoefte aan duurzaam bouwen in onze markten. Opdrachtgevers en de markt eisen steeds meer van ons dat wij verantwoordelijkheid nemen voor zowel sociale als ecologische duurzaamheid. Ons productleiderschap is essentieel om schaalbare, duurzame oplossingen te kunnen bieden. Levenscyclusoplossingen bieden een kans om de voetafdruk van het bedrijf te verkleinen. Duurzaamheid wordt een belangrijke voorwaarde voor groei.

De gevolgen van de klimaatverandering nemen wereldwijd toe. De temperatuur stijgt door de opwarming van de aarde. Grondstoffen worden schaarser door de toenemende vraag. De kosten om schade door extreem weer te herstellen stijgen en het aantal planten- en diersoorten vermindert door stadsuitbreiding. Daarnaast moeten maatschappelijke uitdagingen worden aangepakt. Een ongezonde en onveilige leefomgeving tast de fysieke en mentale gezondheid aan, en ongelijkheid in kansen beperkt de diversiteit en inclusiviteit. 

Positieve gevolgen voor mens en planeet

Al deze wereldwijde uitdagingen en ontwikkelingen zijn van invloed op de bouwsector. Wij onderstrepen het belang van deze uitdagingen en ontwikkelingen. Wij willen in de sector het voortouw nemen om een sociaal en ecologisch duurzame omgeving te creëren. Wij hebben de wereldwijde uitdagingen en ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, klanten en de bouwsector geanalyseerd. Deze resultaten, in combinatie met de resultaten van onze materialiteitsanalyse hebben we gebruikt om zes kernthema's voor de duurzaamheidsstrategie vast te stellen.

Met deze duurzaamheidsstrategie blijven wij klanten ondersteunen en stimuleren om hun duurzaamheidsdoelstellingen te versnellen. De komende jaren werken wij samen met partners en andere belanghebbenden om onze bijdrage aan de zes geïntegreerde ‘planet en people’ thema’s te vergroten en de reis naar een positieve impact op ‘people en planet’ voort te zetten.

Onze duurzaamheidsthema's

Decarbonisatie

Wij erkennen het belang van het verminderen van scope 3 emissies gezien hun aanzienlijke impact. Daartoe willen wij eerst de meting van scope 3-emissies verbeteren, wat complex is in de bouwsector. Voor 2030 willen we de absolute scope 3-emissies met 50 procent verminderen ten opzichte van 2019. We versnellen ook de vermindering van scope 1- en scope 2-emissies en streven naar een vermindering van 80 procent in 2026 ten opzichte van 2015.

Meer

Circulariteit

Uitputting van bronnen is een belangrijke factor in het gebruik van de bronnen van de aarde en een belangrijke aanjager van vervuilende emissies. Wij streven ernaar het gebruik van niet-biobased materialen in 2030 met 50% te verminderen ten opzichte van 2019. Op korte termijn willen we het materiaalgebruik beter zichtbaar maken en mogelijkheden bieden om circulair te bouwen. We blijven ook het bouw- en kantoorafval verminderen dat in het productieproces ontstaat.

Klimaat adaptief bouwen

Onze belangrijkste mogelijkheden om de effecten van klimaatverandering te verzachten is het opnemen van klimaatadaptieve maatregelen in onze bouwprojecten. Ons doel is om deze maatregelen aan te bieden zodat onze klanten opties kunnen kiezen waarmee hun activa klimaat adaptief worden.

Biodiversiteit

Het voortdurend toenemende verlies van plant- en diersoorten vormt een ernstige bedreiging voor onze planeet. De bouwsector kan een belangrijke rol spelen bij het omkeren van deze trend en wij streven naar een algemeen positief effect op de biodiversiteit in 2030. Op korte en middellange termijn zullen wij ons enerzijds richten op het verbeteren van de meting van de impact op de biodiversiteit en anderzijds op het aanbieden van alternatieven aan onze klanten voor de verbetering van de biodiversiteit in hun projecten.

Veiligheid, gezondheid en inclusie

Wij beschouwen veiligheid als fundamenteel voor al onze activiteiten. Wij gebruiken al geruime tijd de Incident Frequency als kernindicator. Wij kijken ook naar mogelijkheden om ons meer te richten op het verbeteren van leidende indicatoren. Wat gezondheid en inclusie betreft, streven wij naar een evenwichtiger vertegenwoordiging van mannen en vrouwen. Dit sluit echter niet uit dat we de diversiteit in bredere zin willen verbeteren. Wij geloven dat meer diversiteit alleen waarde toevoegt in een inclusieve omgeving. Wij richten ons verder op het verbeteren van het rendement van de inclusiescore.

Sociale waarde

Wij zijn bezig met een betere wereld, zowel vanuit het oogpunt van de planeet als van de mensen, en daarom streven wij ernaar maatschappelijke waarde toe te voegen bij de uitvoering van onze projecten. In het Verenigd Koninkrijk gebruiken wij het TOMS-model en voor Nederland streven wij ernaar een vergelijkbaar model te ontwikkelen dat klanten, andere belanghebbenden en ons helpt de maatschappelijke impact van onze projecten te meten.