Aandeel

Beursnotering

De aandelen Koninklijke BAM Groep nv zijn sinds 1959 genoteerd aan Euronext Amsterdam. Het aandeel BAM maakt deel uit van de AMX-index (Midkap). Tevens is het aandeel opgenomen in de Euronext NEXT-150 Index. Ook worden sinds 2006 opties op gewone aandelen BAM verhandeld door Liffe, de derivatenbeurs van Euronext.

De totale beurswaarde (marktkapitalisatie) van de Groep bedroeg ultimo 2016 € 1,2 miljard (ultimo 2015: € 1,4 miljard).

Koersverloop

De slotkoers van 2016 van het gewone aandeel bedroeg € 4,39. Dit was 14 procent lager dan de slotkoers van 2015 (€ 5,13). De wijziging in de AMX-index bedroeg -2 procent in 2016. Over de afgelopen vijf jaar steeg de koers van het aandeel BAM met circa 35 procent. Ter vergelijking: de AEX en de AMX-index zijn in dezelfde periode respectievelijk met 55 procent en 47 procent gestegen.

> Grafiek 1 toont het koersverloop van het gewone aandeel BAM over de afgelopen vijf jaar. 

Grafiek 1 - Het koersverloop aandeel BAM over de afgelopen 5 jaar

Handelsvolume op NYSE Euronext Amsterdam

Het aantal verhandelde gewone aandelen bedroeg in het boekjaar 441 miljoen stukken (2015: 798 miljoen).

Gemiddeld zijn per handelsdag 1.717.000 gewone aandelen verhandeld (2015: 3.117.000). De waarde van de verhandelde aandelen in 2016 was €1.804 miljoen (2015: € 3.152 miljoen). Gemiddeld is in 2016 voor € 7,0 miljoen per handelsdag aan aandelen BAM verhandeld (2015: € 12,3 miljoen).

ING en Rabobank treden, indien nodig, op als liquidity provider (‘animateur’) in de handel in het gewone aandeel.

> Grafiek 2 toont de ontwikkeling van het gemiddelde aantal verhandelde gewone aandelen in 2016 op Euronext Amsterdam.

Grafiek 2- De ontwikkeling van het gemiddelde aantal verhandelde gewone aandelen in 2014 op Euronext Amsterdam

> Grafiek 3 toont de ontwikkeling van de gemiddelde waarde van de verhandelde gewone aandelen in 2016 op Euronext Amsterdam.

Ontwikkeling aantal uitstaande aandelen

Het aantal uitstaande gewone aandelen is in 2016 met 227.601 toegenomen tot 270.621.583. Deze toename is enerzijds het gevolg van de inkoop van aandelen voor het langetermijnbeloningsplan en anderzijds de uitgave van aandelen voor dividend. Het gemiddeld aantal gewone aandelen in 2016 komt uit op 270.503.004 (2015: 270.956.691).

In 2017 is het aantal uitstaande gewone aandelen met 2.591.751 toegenomen tot 273.213.334. Deze toename is enerzijds het gevolg van de inkoop van aandelen voor het langetermijnbeloningsplan en anderzijds de uitgave van aandelen voor dividend.

Volgens het AFM-register substantiële deelnemingen hebben vier institutionele beleggers reële belangen van 3 procent of meer. Binnen de meldingsdrempels kunnen echter mutaties zijn opgetreden.

Investor relations

BAM hecht grote waarde aan transparante en gelijke informatie-verstrekking aan beleggers. Het investorrelationsbeleid van BAM is erop gericht beleggers tijdig, volledig en eenduidig te informeren over strategie, doelstellingen, prestaties en vooruitzichten van de Groep. Zonder goede communicatie met beleggers zullen de in de onderneming behaalde resultaten onvoldoende tot uitdrukking komen in de waardering van het aandeel.

BAM publiceert kwartaalcijfers. De jaarcijfers en de halfjaarcijfers worden gepresenteerd tijdens analistenbijeenkomsten. De trading-updates van het eerste kwartaal en de eerste negen maanden worden gepresenteerd tijdens conference calls. De voertaal tijdens deze bijeenkomsten is Engels en kunnen live worden gevolgd via BAM’s website.

Voor vragen of meer informatie over BAM kan men terecht op de website www.bam.com. Aandeelhouders (of potentiële aandeelhouders) en financieel analisten kunnen zich met vragen richten tot de manager investor relations van BAM, de heer Joost van Galen, e-mail ir@bam.com, telefoon +31 (0)30 659 87 07.