Contacten met aandeelhouders

Contacten met aandeelhouders

 1. Contacten met aandeelhouders vinden primair plaats in aandeelhoudersvergaderingen. De vennootschap acht een hoge participatie van aandeelhouders aan deze vergaderingen van groot belang. Met betrekking tot oproeping en verstrekking van de agenda en alle overige voor die vergaderingen relevante documenten wordt verwezen naar de elders op de website van de vennootschap gepubliceerde corporate governance verklaring van de vennootschap. Aandeelhoudersvergaderingen worden gewebcast.
 2. De vennootschap is van mening dat daarnaast contacten tussen de vennootschap en aandeelhouders buiten aandeelhoudersvergaderingen om, voor zowel de vennootschap als aandeelhouders, van belang kunnen zijn.
 3. De vennootschap zal, in gevallen waarin de raad van bestuur en de raad van commissarissen dit voor de vennootschap van belang achten, ingaan op verzoeken van aandeelhouders tot het aangaan van een gesprek, maar de vennootschap is daartoe niet gehouden. De vennootschap kan ook zelf het initiatief nemen tot het aangaan van een gesprek met een aandeelhouder.
 4. De vennootschap kan, teneinde te kunnen beoordelen of een gesprek met aandeelhouders voor de vennootschap van belang kan zijn, aandeelhouders verzoeken de vennootschap vooraf schriftelijk te informeren over het doel van het gesprek, de te bespreken onderwerpen en de zienswijze van aandeelhouders met betrekking tot deze onderwerpen.
 5. De vennootschap kan aandeelhouders, die een gesprek met de vennootschap wensen te voeren of al voeren, te allen tijde vragen de omvang van hun belang in de vennootschap aan de vennootschap mee te delen. De vennootschap is gerechtigd om het voeren respectievelijk het continueren van een gesprek met aandeelhouders afhankelijk te stellen van de bereidheid van aandeelhouders om de vennootschap te informeren over hun belang in de vennootschap.
 6. In contacten met aandeelhouders zal de vennootschap in beginsel worden vertegenwoordigd door de voorzitter en/of de chief financial officer van de raad van bestuur. De raad van commissarissen zal, na ruggespraak met de voorzitter van de raad van bestuur, beoordelen of op een verzoek van aandeelhouders om met één of meer commissarissen te spreken, al dan niet in aanwezigheid van leden van de raad van bestuur, zal worden ingegaan.
 7. De vennootschap kan ook andere functionarissen en/of adviseurs van de vennootschap bij gesprekken met aandeelhouders betrekken.

Contacten met beleggers, analisten en pers

 1. Bijeenkomsten en conference calls voor analisten en pers ter gelegenheid van de publicatie van jaar-, halfjaar- en kwartaalcijfers zijn via internet dan wel via de telefoon voor een ieder toegankelijk. De bijeenkomsten vinden plaats in het Engels. Op de webpagina Financiële agenda is meer informatie te vinden over de agenda van deze bijeenkomsten en conference calls.
 2. Aandeelhoudersvergaderingen zijn voor de pers toegankelijk. Data en locaties van roadshows, seminars en dergelijke worden gepubliceerd op de website van de vennootschap. Aan derden gegeven financiële presentaties worden op de website van de vennootschap gepubliceerd, voor zover deze presentaties materieel afwijken van eerder gepubliceerde presentaties.
 3. Analistenrapporten en taxaties van analisten worden niet vooraf door de vennootschap beoordeeld, van commentaar voorzien of gecorrigeerd, anders dan op feitelijkheden. De vennootschap verstrekt geen vergoeding aan partijen voor het verrichten van onderzoek ten behoeve van analistenrapporten, noch voor de vervaardiging of publicatie van die rapporten, met uitzondering van credit-ratingbureaus.
 4. Gedurende zes weken voorafgaand aan de publicatie van elk jaarrapport en halfjaarbericht en gedurende drie weken voorafgaand aan de publicatie van elk handelsbericht voor het eerste en derde kwartaal betracht de vennootschap grote terughoudendheid met het voeren van gesprekken met beleggers, analisten of pers over de algehele gang van zaken van de vennootschap.
 5. In de regel zullen de voorzitter van de raad van bestuur (chief executive officer) en/of de chief financial officer uit de raad van bestuur, gesecondeerd door de manager investor relations of de manager public relations, spreken met beleggers, analisten en pers.
 6. Bovenstaand beleid, dat door de raad van bestuur, na voorafgaande goedkeuring door de raad van commissarissen, kan worden herzien, is vastgesteld door de raad van bestuur van de vennootschap op 30 november 2009, na goedkeuring door de raad van commissarissen op 18 november 2009.

Financiële agenda

Op de webpagina Financiële agenda is meer informatie te vinden over de agenda van bijeenkomsten en conference calls.

Koersinformatie

Voor beursinformatie en koersen verwijzen wij u graag naar de webpagina Koersinformatie.

Publicaties en webcasts

Op de webpagina Publicaties en webcasts kunt u onder meer de meest recente beleggerspresentatie bekijken.

Investor relations manager

Michel Aupers

Michel Aupers

Aandeelhouders, analisten en andere geïnteresseerden kunnen zich met vragen over Koninklijke BAM Groep, richten tot de manager investor relations, Michel Aupers:

Koninklijke BAM Groep
ir@bam.com
Runnenburg 9 - 3981 AZ Bunnik
P.O. Box 20 - 3980 CA Bunnik
+31 (0)30 659 89 88