Beleidsverklaring belastingen BAM

Belastingen vormen een belangrijk onderwerp voor BAM en de stakeholders van de Groep. Belastingbetalingen aan overheden kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van landen. Daarnaast is de optimalisatie van belastingposities in het belang van de onderneming en diens financiële positie. Daarom streeft BAM naar een verantwoorde benadering en beschouwt dit als integraal onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Een verantwoord belastingbeleid heeft onder meer tot doel te voldoen aan de letter en de geest van de wet. Een passend bedrag aan belasting wordt betaald op basis van de waarde die wordt toegevoegd in het kader van de onderneming. Daarbij wordt transparantie over de methode en het resultaat nagestreefd. In het kader van een verantwoordelijke aanpak van belastingen heeft BAM fiscale beginselen  geformuleerd die leidend zijn.

Tax follows the business. Dat wil zeggen dat transacties een commercieel of zakelijk doel dienen. BAM’s benadering met betrekking tot belastingen ondersteunt de algemene bedrijfsstrategie van de Groep en is in lijn met BAM’s gedragscode. Het beleid van BAM ten aanzien van belastingen en de daarbij behorende voorwaarden zijn beoordeeld en goedgekeurd door de raad van bestuur en door de auditcommissie van de raad van commissarissen.

Om naleving van de lokale en internationale wet- en regelgeving te verzekeren, heeft BAM een fiscaal beleid geformuleerd, geldend voor alle ondernemingen en projecten. BAM’s fiscale afdeling ziet toe op het bewustzijn - en de naleving van de regels en voorwaarden van het belastingbeleid.

Procedures met betrekking tot fiscaal risicobeheer zijn vastgesteld om een alomvattende risicobeoordeling te kunnen uitvoeren, voordat initiatieven genomen worden in het kader van fiscale optimalisatie. Periodieke herziening van processen vindt plaats om ervoor te zorgen dat controles effectief blijven en geen materiële afwijkingen van de geaccepteerde praktijk plaatsvinden.

BAM ondersteunt de OESO-initiatieven om de fiscale transparantie en de hervorming van de internationale belastingstelsels te bevorderen en tot eerlijke belastingsystemen te komen. Met betrekking tot de belastingautoriteiten, streeft BAM naar transparante en constructieve relaties. BAM sloot een convenant horizontaal toezicht met de Nederlandse belastingautoriteiten. Er wordt gestreefd naar soortgelijke overeenkomsten in andere landen.

In overeenstemming met de verantwoorde belastingaanpak van BAM, worden transacties van alle Groepsondernemingen uitgevoerd op basis van marktconforme voorwaarden. Transfer pricing tussen de werkmaatschappijen is gebaseerd op marktvoorwaarden en de commerciële aard van transacties. In overeenstemming met de nationale en internationale regelgeving worden inkomsten en winsten gerapporteerd in landen en entiteiten waar waarde is gerealiseerd.

Belastingprincipes BAM

 • Naleving
  BAM handelt in overeenstemming met de geldende fiscale wetgeving. Internationale normen, zoals de OESO-richtlijnen, zijn hierbij leidend. BAM streeft ernaar te voldoen aan de letter en de geest van de wet.

 • Transparantie
  BAM is transparant over het belastingbeleid. BAM communiceert regelmatig en helder over het gevoerde belastingbeleid en de totale belastingbetalingen.

 • ​Transfer pricing
  BAM rapporteert inkomsten in de landen waar waarde is gerealiseerd, in overeenstemming met de internationaal aanvaarde standaarden, met toepassing van het zakelijkheidsbeginsel.

 • ​Relatie met de fiscale autoriteiten
  BAM streeft naar het ontwikkelen en onderhouden van open, constructieve en wederzijds respectvolle relaties met de belastingautoriteiten, gebaseerd op transparantie en vertrouwen. BAM vraagt uitsluitend uitspraken van belastingautoriteiten ter bevestiging van de toegepaste fiscale benadering op basis van een volledige en juiste voorstelling van de feiten.

 • Structuur
  BAM maakt geen gebruik van ongebruikelijke of gekunstelde fiscale structuren met de intentie belasting te ontwijken. Ook gebruikt BAM geen rechtsgebieden op basis van geheimhouding of zogenaamde belastingparadijzen.