Beleidsverklaring belastingen BAM

Bij BAM is het ons bedrijfsdoel om opdrachtgevers de beste capaciteiten in de branche te bieden, bij te dragen aan de wereldwijde beweging naar duurzaamheid, medewerkers een veilige en lonende werkomgeving bieden en aantrekkelijke rendementen genereren voor aandeelhouders. BAM erkent de rol die de fiscaliteit hierin speelt, en hanteert fiscale principes, die het belang van de diverse stakeholders in evenwicht brengen.  

De BAM Gedragscode en BAM Waarden (samenwerken, inclusief, eigenaarschap, betrouwbaar en duurzaam) vormen een gemeenschappelijke basis voor hoe wij werken, zetten de standaard voor ons gedrag en bieden een kompas voor besluitvorming. Afgeleid van en in lijn met deze waarden en gedragscode heeft BAM een fiscaal beleid vastgelegd. Dit belastingbeleid is bedoeld om de fiscale strategie van BAM uiteen te zetten, en commitment uit te drukken voor de toepassing van goede belastingpraktijken en de onderliggende principes.

Het belastingbeleid van BAM is goedgekeurd door het Executive Committee en het Audit Committee.

Draagwijdte

Het belastingbeleid is van toepassing op alle vennootschappen van de Groep, alsook op alle deelnemingen, waarover BAM effectieve zeggenschap heeft. Wanneer BAM geen effectieve zeggenschap heeft, zal BAM de afstemming van het eigen belastingbeleid [van de deelneming] op het beleid van BAM bevorderen.

Het belastingbeleid is van toepassing op alle belastingen die BAM bij de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten afdraagt. De fiscale afdeling van BAM ondersteunt de bewustwording en naleving van het belastingbeleid.

Fiscale benadering

Belasting is een belangrijk onderwerp voor BAM en zijn stakeholders. Belastingbetalingen zijn niet alleen een kostenfactor, maar tevens een bijdrage aan de samenleving en worden gezien als een middel voor sociaal-economische cohesie, duurzame groei en welvaart op lange termijn. Daarom streeft BAM ernaar om tot een verantwoorde benadering van belastingen te komen als integraal onderdeel van de agenda van BAM voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. BAM streefternaar de lange-termijnbelangen van al zijn belanghebbenden op één lijn te brengen, waaronder opdrachtgevers, medewerkers, zakenpartners, investeerders en de samenleving in brede zin.

BAM volgt de VNO NCW Tax Governance Code.

De onderstaande belastingprincipes van BAM vormen de leidraad voor de besluiten over belastingaangelegenheden:

 • Verantwoording en bestuur
  Belasting is een kernonderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen en governance en staat onder toezicht van de raad van bestuur. We hebben een fiscaal controlekader, dat ons in staat stelt om belastingrisico's te identificeren en te beoordelen, onze fiscale risicobereidheid te definiëren en belastingcontroles te monitoren en te rapporteren.
 • Naleving van de belastingwetgeving
  Wij committeren ons om te voldoen aan de letter, de intentie en de geest van de belastingwetgeving en verrekenprijsregels van de landen waarin we actief zijn en om het juiste bedrag aan belasting op het juiste moment te betalen.
 • Fiscale transparantie en rapportage
  Wij verstrekken regelmatig informatie aan onze belanghebbenden, waaronder investeerders, beleidsmakers, medewerkers en de maatschappij, over onze houding ten opzichte van belastingen en over afgedragen belastingen.
 • Relatie met fiscale autoriteiten
  Wij streven ernaar om, waar mogelijk, samenwerkingsrelaties met fiscale autoriteiten te ontwikkelen, gebaseerd op wederzijds respect, transparantie en vertrouwen.
 • Bedrijfsstructuren
  Wij zullen uitsluitend bedrijfsstructuren toepassen, die worden gedreven vanuit commerciële overwegingen, zijn afgestemd op de bedrijfsactiviteiten en werkelijk inhoud hebben.

April 2023