Elementen overeenkomst van opdracht van de heer L.F. den Houter

Personalia

Naam L.F. den Houter (Frans)
Geboortedatum 20 mei 1974
Nationaliteit Dutch
Indiensttreding 1 augustus 2018
Benoeming tot lid raad van bestuur (CFO) 1 augustus 2018

De remuneratie van de heer Den Houter wordt vastgesteld in overeenstemming met het door de algemene vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid.

Vaste vergoeding

De vaste vergoeding van de heer Den Houter bedraagt met ingang van 1 januari 2022 € 551.000,- bruto per jaar.

Variabele beloning

De variabele beloning van de heer Den Houter bestaat uit een jaarlijkse korte termijn bonus en een lange termijn prestatie aandelen plan.

De korte termijn bonus is afhankelijk van het realiseren van vooraf vastgestelde meetbare doelstellingen. 70 procent van de korte termijn bonus wordt gebaseerd op financiële doelstellingen en 30 procent op niet financiële doelstellingen die relevant zijn voor het (lange termijn) succes van de Groep. De uitkering neemt geleidelijk toe met de prestaties, beginnend bij een uitkering van 27,5 procent van de vaste jaarlijkse vergoeding bij de drempelprestatie, 55 procent bij prestatie conform doelstellingen en potentieel oplopend tot een uitkering van 82,5 procent bij excellente prestatie. Onder de drempelprestatie zal geen uitkering plaatsvinden.

Om de belangen van de CFO en de aandeelhouders zoveel mogelijk met elkaar in overeenstemming te brengen, is een lange termijn prestatie aandelen plan van toepassing voor de heer Den Houter. Jaarlijks worden voorwaardelijke prestatie aandelen toegekend. De toekenningswaarde bedraagt 80 procent van de vaste jaarlijkse vergoeding van de heer Den Houter. De prestaties worden bepaald op basis van twee financiële doelstellingen, zijnde total shareholder return (TSR) en adjusted earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation (adjusted EBITDA) en een niet-financiële doelstelling, zijnde duurzaamheid. Na afloop van de 3-jaars prestatie periode stelt de raad van commissarissen vast in welke mate de drie vooraf vastgestelde prestatiemaatstaven, die elk bepalend zijn voor eenderde van de voorwaardelijk toegekende aandelen, zijn behaald. In geval van excellente prestaties kan het percentage prestatie aandelen dat onvoorwaardelijk wordt, oplopen tot 150 procent van het aantal toegekende voorwaardelijke aandelen. Dit percentage daalt (op een glijdende schaal) naar 50 procent voor prestatie op niveau van de drempelwaarde en tot nul procent bij prestatie onder de drempelwaarde. Overeenkomstig de Nederlands corporate governance code wordt de datum waarop de aandelen onvoorwaardelijk worden gevolgd door een blokkeringsperiode van twee jaar. De heer Den Houter mag geen aandelen verkopen tot de blokkeringsperiode van twee jaar is verstreken en aan de minimumvereiste voor het aandelenbezit, zijnde 75 procent van de vaste jaarlijkse vergoeding, is voldaan. Voor meer informatie wordt verwezen naar het jaarrapport van BAM.

Pensioen

De heer Den Houter ontvangt een bruto, leeftijdsonafhankelijk vast bedrag ter hoogte van 22 procent van de vaste jaarlijkse vergoeding. De heer Den Houter draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de opbouw van pensioen en nabestaandenpensioen, ook tijdens eventuele arbeidsongeschiktheid, hiervoor kan hij de bijdrage van BAM desgewenst gebruiken.

Diversen

  • Zoals voor alle andere medewerkers, biedt de vennootschap aan de leden van de raad van bestuur een pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Dit pakket omvat zaken zoals 30 vakantiedagen per jaar, een leaseauto danwel mobiliteitsvergoeding, mogelijkheid tot deelname aan de zorgverzekering, afspraken omtrent vergoeding en verzekering in geval van ziekte, persoonlijke ongevallenverzekering en vergoeding van noodzakelijke bedrijfsgerelateerde kosten.
  • De vennootschap kent geen aandelenoptieregelingen.
  • In de overeenkomst van opdracht is geen change of control clausule opgenomen.

Duur en beëindiging

Zowel de benoeming als lid van de raad van bestuur als de overeenkomst van opdracht zijn aangegaan tot de jaarlijkse algemene vergadering in 2026.

De overeenkomst van opdracht kan door ieder der partijen tegen het einde van een maand tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden.

Indien de vennootschap de overeenkomst van opdracht opzegt vóór het einde van de lopende benoemingsperiode anders dan om een dringende reden of in het geval dat de heer Den Houter na afloop van die termijn niet wordt herbenoemd tot lid van de raad van bestuur, zal een vergoeding worden uitbetaald van maximaal eenmaal de vaste jaarvergoeding.