Elementen overeenkomst van opdracht van de heer Joosten

Personalia

Naam R.J.M. Joosten (Ruud)
Geboortedatum 21 november 1964
Nationaliteit Nederlands
Datum benoeming tot lid raad van bestuur (CEO) 24 augustus 2020
Datum herbenoeming  -

De remuneratie van de heer Joosten wordt vastgesteld in overeenstemming met het door de algemene vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid. Voor meer informatie wordt verwezen naar het bezoldigingsbeleid 2024 voor leden van de Raad van Bestuur en het remuneratierapport 2023.

Vaste vergoeding 2023

De vaste vergoeding van de heer Joosten bedraagt met ingang van 1 juli 2023 € 811.000,- bruto per jaar.

Variabele beloning 2023

De variabele beloning van de heer Joosten bestaat uit een jaarlijkse korte termijn bonus en een lange termijn prestatie aandelen plan.

De korte termijn bonus is afhankelijk van het realiseren van vooraf vastgestelde meetbare doelstellingen. 70 procent van de korte termijn bonus wordt gebaseerd op financiële doelstellingen en 30 procent op niet financiële doelstellingen die relevant zijn voor het (lange termijn) succes van de Groep. De uitkering neemt geleidelijk toe met de prestaties, beginnend bij een uitkering van 27,5 procent van de vaste jaarlijkse vergoeding bij de drempelprestatie, 55 procent bij prestatie conform doelstellingen en potentieel oplopend tot een uitkering van 82,5 procent bij excellente prestatie. Onder de drempelprestatie zal geen uitkering plaatsvinden.

Om de belangen van de CEO en de aandeelhouders zoveel mogelijk met elkaar in overeenstemming te brengen, is een lange termijn prestatie aandelen plan van toepassing voor de heer Joosten. Jaarlijks worden voorwaardelijke prestatie aandelen toegekend. De toekenningswaarde bedraagt 90 procent van de vaste jaarlijkse vergoeding van de heer Joosten. De prestaties worden bepaald op basis van twee financiële doelstellingen, zijnde total shareholder return (TSR) en adjusted earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation (adjusted EBITDA) en een niet-financiële doelstelling, zijnde duurzaamheid. Na afloop van de 3-jaars prestatie periode stelt de raad van commissarissen vast in welke mate de drie vooraf vastgestelde prestatiemaatstaven, die elk bepalend zijn voor eenderde van de voorwaardelijk toegekende aandelen, zijn behaald. In geval van excellente prestaties kan het percentage prestatie aandelen dat onvoorwaardelijk wordt, oplopen tot 150 procent van het aantal toegekende voorwaardelijke aandelen. Dit percentage daalt (op een glijdende schaal) naar 50 procent voor prestatie op niveau van de drempelwaarde en tot nul procent bij prestatie onder de drempelwaarde. Overeenkomstig de Nederlands corporate governance code wordt de datum waarop de aandelen onvoorwaardelijk worden gevolgd door een blokkeringsperiode van twee jaar. De heer Joosten mag geen aandelen verkopen tot de blokkeringsperiode van twee jaar is verstreken en aan de minimumvereiste voor het aandelenbezit, zijnde 100 procent van de vaste jaarlijkse vergoeding, is voldaan. 

Pensioen

De heer Joosten ontvangt een bruto, leeftijdsonafhankelijk bedrag ter hoogte van 22 procent van de vaste jaarlijkse vergoeding. De heer Joosten draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de opbouw van pensioen en nabestaandenpensioen, ook tijdens eventuele arbeidsongeschiktheid, hiervoor kan hij de bijdrage van BAM desgewenst gebruiken.

Diversen

  • Zoals voor alle andere medewerkers, biedt de vennootschap aan de leden van de raad van bestuur een pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Dit pakket omvat zaken zoals 30 vakantiedagen per jaar, een leaseauto danwel mobiliteitsvergoeding, mogelijkheid tot deelname aan de zorgverzekering, afspraken omtrent vergoeding en verzekering in geval van ziekte, persoonlijke ongevallenverzekering en vergoeding van noodzakelijke bedrijfsgerelateerde kosten.
  • De vennootschap kent geen aandelenoptieregelingen.
  • In de overeenkomst van opdracht is geen change of control clausule opgenomen.

Duur en beëindiging

Zowel de benoeming als lid van de raad van bestuur als de overeenkomst van opdracht zijn aangegaan tot de jaarlijkse algemene vergadering in 2024.

De overeenkomst van opdracht kan door ieder der partijen tegen het einde van een maand tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden.

Indien de vennootschap de overeenkomst van opdracht opzegt vóór het einde van de lopende benoemingsperiode anders dan om een dringende reden of in het geval dat de heer Joosten na afloop van die termijn niet wordt herbenoemd tot lid van de raad van bestuur, zal een vergoeding worden uitbetaald van maximaal eenmaal de vaste jaarvergoeding.