Elementen overeenkomst van opdracht van de heer R.P. van Wingerden - 2019

Personalia

Naam R.P. van Wingerden (Rob)
Geboortedatum 21 juli 1961
Nationaliteit Nederlandse
Indiensttreding 1988
Benoeming tot lid raad van bestuur per 7 mei 2008
Benoeming tot voorzitter raad van bestuur (CEO) 1 oktober 2014

De remuneratie van de heer Van Wingerden wordt vastgesteld in overeenstemming met het door de algemene vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid.

Vaste vergoeding

De vaste vergoeding van de heer Van Wingerden bedraagt met ingang van 1 januari 2019 € 700.000,- bruto per jaar.

Variabele beloning

De variabele beloning van de heer Van Wingerden bestaat uit een jaarlijkse korte termijn bonus en een lange termijn prestatie aandelen plan.

De korte termijn bonus is afhankelijk van het realiseren van vooraf vastgestelde meetbare doelstellingen. 70 procent van de korte termijn bonus wordt gebaseerd op financiële doelstellingen en 30 procent op niet financiële doelstellingen die relevant zijn voor het (lange termijn) succes van de Groep. De uitkering neemt geleidelijk toe met de prestaties, beginnend bij een uitkering van 35 procent van de vaste jaarlijkse vergoeding bij de drempelprestatie, 55 procent bij prestatie conform doelstellingen en potentieel oplopend tot een uitkering van 75 procent bij excellente prestatie. Onder de drempelprestatie zal geen uitkering plaatsvinden.

Om de belangen van de CEO en de aandeelhouders zo veel mogelijk met elkaar in overeenstemming te brengen is een lange termijn prestatie aandelen plan van toepassing voor de heer Van Wingerden. Jaarlijks worden voorwaardelijke prestatie aandelen toegekend. De toekenningswaarde bedraagt 70 procent van de vaste jaarlijkse vergoeding van de heer Van Wingerden. De prestaties worden bepaald op basis van twee financiële doelstellingen, zijnde total shareholder return (TSR) en return on capital employed (ROCE) en een niet-financiële doelstelling, zijnde duurzaamheid. Na afloop van de driejaars prestatie-periode stelt de raad van commissarissen vast in welke mate de drie vooraf vastgestelde prestatiemaatstaven, die elk bepalend zijn voor eenderde van de voorwaardelijk toegekende aandelen, zijn behaald. In geval van excellente prestaties kan het percentage prestatie aandelen dat onvoorwaardelijk wordt, oplopen tot 150 procent van het aantal toegekende voorwaardelijke aandelen. Dit percentage daalt (op een glijdende schaal) naar 50 procent voor prestatie op niveau van de drempelwaarde en tot nul procent bij prestatie onder de drempelwaarde. Overeenkomstig de Nederlands corporate governance code wordt de datum waarop de aandelenonvoorwaardelijk worden gevolgd door een blokkeringsperiode van twee jaar. De heer Van Wingerden mag geen aandelen verkopen tot de blokkeringsperiode van twee jaar is verstreken en aan de minimumvereiste voor het aandelenbezit, zijnde 100 procent van de vaste jaarlijkse vergoeding, is voldaan. Voor meer informatie wordt verwezen naar het jaarverslag van BAM.

Pensioen

De heer Van Wingerden neemt deel aan de pensioenregelingen van BAM. De vaste jaarlijkse vergoeding is basis voor de berekening van de pensioengrondslag. De eigen bijdrage van de heer Van Wingerden in de pensioenpremie bedraagt circa 9 procent van de vaste vergoeding.

Diversen

  • Een dienstauto wordt ter beschikking gesteld, waarvan de kosten voor rekening zijn van de vennootschap.
  • Zoals voor alle andere medewerkers, biedt de vennootschap aan de leden van de raad van bestuur een pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Dit pakket omvat zaken, zoals zorg- en arbeidsongeschiktheidsverzekering, persoonlijke ongevallenverzekering en vergoeding van noodzakelijke bedrijfsgerelateerde kosten.
  • De vennootschap kent geen aandelenoptieregelingen.
  • In de overeenkomst van opdracht is geen change of control clausule opgenomen.

Duur en beëindiging

Zowel de benoeming als voorzitter raad van bestuur als de overeenkomst van opdracht gelden voor vier jaar tot de jaarlijkse algemene vergadering in 2020.

De overeenkomst van opdracht kan door ieder der partijen tegen het einde van een maand tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden voor de heer Van Wingerden en zes maanden voor de vennootschap.

Indien de vennootschap de overeenkomst van opdracht opzegt vóór het einde van de lopende benoemingsperiode van vier jaar anders dan om een dringende reden of in het geval dat de heer Van Wingerden na afloop van die termijn niet wordt herbenoemd tot lid van de raad van bestuur, zal een vergoeding worden uitbetaald van maximaal eenmaal de vaste jaarvergoeding.