Corporate governance

Corporate governance is de Engelse term voor ondernemingsbestuur. De term wordt gebruikt om aan te duiden hoe een onderneming goed, efficiënt en verantwoord moet worden geleid en voor het afleggen van verantwoording daarover aan belanghebbenden, waaronder aandeelhouders, medewerkers, opdrachtgevers en de samenleving als geheel.

Overleg met betrekking tot corporate governance in Nederland resulteerde in de eerste Nederlandse Corporate Governance Code die van kracht werd vanaf 1 januari 2004. Deze code werd bijgewerkt in 2009, 2016 en opnieuw in december 2022. Vanaf het boekjaar 2017 dienen Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen te rapporteren over de toepassing van de herziene Code en om eventuele afwijkingen van de bepalingen inzake de best practices nader toe te lichten.

Dit overzicht beschrijft de volledige tekst van de herziene Nederlandse Corporate Governance Code – bestaande uit de principes en bijbehorende ‘best practice’ bepalingen – en de wijze waarop Koninklijke BAM Groep nv deze toepast. In geval van substantiële wijzigingen in de corporate governance-structuur van de vennootschap en in de naleving van de Code, zal dit op de agenda worden geplaatst voor bespreking met de aandeelhouders. De hiervoor genoemde overzichten van eerdere jaren staan hier.

De raad van commissarissen en de raad van bestuur zijn verantwoordelijk voor de corporate governance-structuur van de vennootschap en voor de naleving van die structuur. Zij leggen hierover verantwoording af aan de algemene vergadering en moeten goede redenen geven voor het niet-toepassen van de principes en best-practicebepalingen van de Nederlandse corporate governance code. Elke substantiële verandering in de corporate governance-structuur van het bedrijf en in de naleving door het bedrijf van deze code zal ter bespreking aan de algemene vergadering worden voorgelegd. De corporate governance-structuur van Koninklijke BAM Groep wordt beschreven in dit Engelstalige document met specifieke nadruk op de rollen en verantwoordelijkheden met betrekking tot:

  • Raad van bestuur
  • Executive Committee
  • Raad van commissarissen
  • Commissies van de raad van commissarissen
  • Aandeelhouders
  • Pers en analisten
  • Beschermingsmaatregelen
  • Financiële verslaggeving en de rol van de accountant