Ondernemingsprincipes

De ondernemingsprincipes of kernwaarden van BAM, zijn afgeleid van de strategische agenda en vormen de basis voor het managen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Groep.

De ondernemingsprincipes zijn bepaald op basis van het maatschappelijk belang in dialoog met belanghebbenden en de invloed van BAM op deze onderwerpen.

Jaarlijks wordt dit tijdens een stakeholdersbijeenkomst getoetst. In 2010 hebben stakeholders aangegeven verdere verduidelijking van de huidige principes van belang te vinden. Bovendien bestaat behoefte om explicieter in te gaan op de verantwoordelijkheid van BAM ten aanzien van de ketenpartners en op de visie van BAM hoe duurzaamheid en economische groei kunnen samengaan. De ondernemingsprincipes zijn hierop aangepast.

Wij realiseren voor de samenleving noodzakelijke voorzieningen, zoals huisvesting, ziekenhuizen, scholen, winkelruimten, ontspannings- en industriële faciliteiten, transport, nutsvoorzieningen en infrastructuur. Wanneer wij deze gebouwde omgeving tot stand brengen, dragen wij ook verantwoordelijkheid om ons effect op maatschappij en milieu zo beperkt mogelijk te houden.

Bij alle aspecten van maatschappelijke verantwoordelijkheid werkt Koninklijke BAM Groep nauw samen met medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers. Wij streven ernaar om belangen op korte termijn en op lange termijn met elkaar in evenwicht te brengen en economische, milieu- en sociale overwegingen te integreren in onze strategische besluitvorming. Wij streven naar een open dialoog met hen die door onze activiteiten worden beïnvloed en wij communiceren tijdig en efficiënt met onze externe relaties.

BAM wil een verantwoordelijke onderneming zijn. Dit betekent dat wij onze werkzaamheden uitvoeren in overeenstemming met de geldende ethische, professionele en juridische normen. Wij vinden corruptie, omkoping en concurrentievervalsing onaanvaardbaar.

Mensen

Toegevoegde waarde bieden aan opdrachtgevers, medewerkers, zakenpartners en de samenleving.

 1. Opdrachtgevers: Wij streven ernaar de verwachtingen van opdrachtgevers te overtreffen.
  Wij werken in partnerschap met onze opdrachtgevers om hoogwaardige projecten tot stand te brengen binnen de gestelde termijn, veilig en met inachtneming van het milieu. Wij zullen onze opdrachtgevers stimuleren en met hen samenwerken bij het ontwikkelen van passende duurzame oplossingen. Wij willen de voorkeursleverancier zijn voor CO2-neutrale oplossingen.
   
 2. Samenleving: Wij bevorderen goede contacten met onze omgeving.
  Onze bouw en renovatie werkzaamheden hebben van nature een effect op de lokale omgeving, gebruikers en samenleving. Wij zijn proactief in het minimaliseren van hinder voor de lokale omgeving en streven ernaar een positieve bijdrage te leveren aan de lokale gemeenschap.
   
 3. Medewerkers: Wij staan voor onze medewerkers.Wij creëren een veilige en inspirerende omgeving waarin onze mensen zich kunnen ontwikkelen. Op deze manier dragen medewerkers bij aan verdere ontwikkeling en groei van onze organisatie. De betrokkenheid bij onze medewerkers is uitgewerkt in:
 • Gezondheid en veiligheid – Wij beschouwen gezondheid en veiligheid als topprioriteit voor onze onderneming. Wij hechten aan het continu verbeteren van onze prestaties op het gebied van veiligheid en gezondheid voor al onze medewerkers en onderaannemers en allen die te maken hebben met onze activiteiten, waaronder het publiek in het algemeen.
 • Gelijkheid en diversiteit – Wij bieden een uitdagende werkomgeving, waar iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd weet. Wij zetten ons in voor het principe van gelijke kansen en wij stellen zeker dat geen sollicitant of medewerker wordt benadeeld op grond van geslacht, burgerlijke staat, ras, huidskleur, etnische herkomst, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, handicap of leeftijd.
 • Opleiding en ontwikkeling – Wij willen een lerende cultuur scheppen en mogelijkheden bieden, waarbij onze medewerkers hun kennis en vaardigheden optimaal kunnen aanwenden voor de onderneming. Wij zullen onze medewerkers helpen zich verder te ontwikkelen waardoor zij kunnen bijdragen aan de onderneming en zijn doelstelling.
 1. Ketenpartners: Wij kopen op een verantwoordelijke wijze in.
  Wij behandelen onze ketenpartners eerlijk en verantwoord. Wij werken samen met onderaannemers en leveranciers om ervoor te zorgen dat zij veilig en milieubewust werken. Samen met onze voorkeurspartners bevorderen en ontwikkelen wij duurzame oplossingen en best practices voor de sector.

Milieu

Wij onderkennen onze verantwoordelijkheid met het oog op toekomstige generaties.

 1. Energie: Wij streven ernaar onze impact op de klimaatsverandering terug te dringen.
  Wij zullen onze energie-efficiëntie verbeteren, onze CO2-emissie verminderen en samenwerken met onze opdrachtgevers aan CO2-neutrale oplossingen.
   
 2. Grondstoffen: Wij verbeteren de efficiënte toepassing van materialen.
  Wij staan voor het terugdringen van onze impact op natuurlijke grondstoffen, die worden gebruikt voor onze producten. Wij zullen samenwerken met onze opdrachtgevers en leveranciers om alternatieve materialen en methoden toe te passen om het gebruik van grondstoffen te optimaliseren. Tevens bevorderen wij de juiste handelswijze met betrekking tot hergebruik en het beperken van afval.
 3. Milieu: Wij zullen onze milieu-impact beperken.
  Wij treffen alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen om onze activiteiten zodanig uit te voeren dat milieueffecten zo minimaal mogelijk zijn voor de locale omgeving. Wij bevorderen milieubewust handelen en zoeken naar mogelijkheden om diversiteit op onze bouwplaatsen te bevorderen.

Meerwaarde

Creëren van economische waarde.

 1. Innovatie: Wij innoveren om evenwichtige duurzame oplossingen te vinden.
  Innovatie is essentieel voor de ontwikkeling van onze onderneming en voor het vinden van krachtige duurzame oplossingen in de gebouwde omgeving. Wij zullen samen met onze partners in de keten van opdrachtgever tot onderaannemers en leveranciers duurzame oplossingen aanreiken, waarbij economische, milieu- en maatschappelijke belangen met elkaar in evenwicht zijn. Hierdoor kunnen wij verzekeren dat wij materialen efficiënt gebruiken en waarde bieden aan onze opdrachtgevers.
   
 2. Voorspoed: Wij geloven dat duurzaamheid resulteert in economische waarde.
  Wij kiezen ervoor waarde te creëren door te werken aan effectieve en winstgevende oplossingen voor onze aandeelhouders die bijdrage aan een duurzame toekomst.

Wij menen dat wij door het hanteren van deze Ondernemingsprincipes waarde creëren voor onze aandeelhouders, opdrachtgevers, medewerkers en voor de samenleving in brede zin.