Strategie

Update strategie 2016-2020

De raad van bestuur lanceerde eind 2014 het Back-in-shape-programma om het potentieel van de Groep te ontsluiten en de prestaties te keren. Dit programma is in 2015 succesvol afgerond, waarmee een basis is gecreëerd voor een update van de Groepsstrategie voor 2016-2020: ‘Building the present, creating the future’. De raad van bestuur betrok hierbij de top 150 van het management en vertegenwoordigers van het jongerennetwerk Young BAM als ambassadeurs van de werkmaatschappijen.

Drie externe krachten geven de vooruitzichten van de bouwsector vorm. Economische groei, momenteel kwetsbaar, zal een geringe tot gematigde invloed hebben op bouwvolumes. Duurzaamheid en megatrends zoals verstedelijking en energie-efficiëntie scheppen terreinen voor hogere groei. Digitalisering brengt in toenemende mate verandering te weeg van de bouwindustrie en gebouwde omgeving. Tegen deze achtergrond focust de strategie 2016-2020 vooral op voortzetting van herstel van winstgevendheid en verbetering van de kapitaalefficiëntie. Dit benadrukt BAM’s uitgangspunt dat marge belangrijker is dan volume. De strategie heeft drie doelstellingen: focus op de projecten-portefeuille, vormgeven van de activiteitenportefeuille en het creëren van de toekomstige portefeuille. Die steunen op twee fundamenten: cultuur en capaciteiten.

Projectenportefeuille

BAM legt focus op de projectenportefeuille (‘Dingen beter doen’) na een grondige analyse van recente projecten. Schaalvoordelen of differentiatie zullen de voornaamste factoren vormen voor prestatieverbetering van de werkmaatschappijen. In marktsegmenten die worden gekenmerkt door prijsconcurrentie, kan BAM een leidende positie innemen door het bundelen van projecten en industrialisatie. Voor verwerving van projecten waar technische vereisten veelomvattender zijn en/of levenscycluskosten een belangrijke overweging vormen, zal BAM inzetten op zijn leidende positie op het gebied van kennis, innovatie en kwaliteitsborging als voornaamste onderscheidende factoren. Deze grotere focus leidt tot betere planning en beter management van de vaste kosten.

Voorbeelden van focusgebieden voor projecten zijn kustwaterbouw, energieneutrale woningrenovatie en infrastructurele tunnelwerken. In de sector Vastgoed zal BAM focussen op ‘equity-light’ projectontwikkeling in de belangrijkste stedelijke gebieden. Publiek-private samenwerking blijft gericht op contracten op basis van beschikbaarheidsvergoeding in de thuismarkten.

Activiteitenportefeuille

BAM geeft vorm aan de activiteitenportefeuille (‘Betere dingen doen’) door werkmaatschappijen te ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe proposities ter uitbreiding van de levenscyclus van projecten, en bij het benutten van specialismen in de internationale markten. Deze initiatieven zullen worden gedreven door investeringen in medewerkers en systemen en door het ontwikkelen van partnerschappen. Tegelijkertijd gaat BAM door om minder aandacht te besteden aan of afscheid te nemen van operationele activiteiten, die onvoldoende mogelijkheden bieden om schaalgrootte of differentiatie als kritische succesfactoren te benutten. BAM zal tevens doorgaan met het optimaliseren van de vastgoedportefeuille.

Toekomstige portefeuille

BAM werkt tevens aan het creëren van de toekomstige portefeuille (‘Nieuwe dingen doen’) door  bouwkundige dienstverlening aan te bieden via een digitaal bouwplatform. BAM heeft de intentie voorop te lopen bij digitalisering door toepassing van de modernste ontwerp- en visualiseringsinstrumenten en nauwgezet de zich wijzigende klantwensen te volgen. BAM faciliteert deze overgang door te investeren in innovatie om een aantrekkelijke omgeving te scheppen voor innovatieve partnerschappen en het sneller ontwikkelen van prototypes om de introductietijd te verkorten.

Cultuur

De cultuur van de Groep zal verder worden versterkt door schaalbaar leren van projectaanbiedingen en projecten, meer voorspelbare prestaties, op een open wijze samen te werken en verantwoordelijkheid nemen voor uitdagingen en mogelijkheden. De medewerkers van BAM zijn fundamenteel voor het succes en een sterkere cultuur zal de Groep aantrekkelijker maken als voorkeurswerkgever en -samenwerkingspartner.

BAM streeft ernaar zich te blijven verbeteren op het gebied van gezondheid en veiligheid en om een ‘net positive impact’ te behalen voor het milieu, om zo opdrachtgevers meer waarde te kunnen bieden. Door samenwerking met ketenpartners – daarbij het innovatief denken ten aanzien van de producten stimulerend – en door het realiseren van de voordelen van circulaire ondernemingsmodellen, zal BAM een ‘net positive impact’ bereiken met betrekking tot klimaat, materialen en lokale gemeenschappen.

Onderscheidende capaciteiten

BAM’s onderscheidende capaciteiten en operationele model worden aangescherpt. De werkmaatschappijen verbeteren hun systemen, kennis en ervaring voor data-gedreven selectie, aanbieding en uitvoering van projecten. Tegelijkertijd wordt Groepssynergie ingezet op gebieden zoals business controles, informatiemanagement, digitale bouw, inkoop (strategic sourcing) en  partnerschap-relaties, daarmee het lokale ondernemerschap versterkend om opdrachtgevers van dienst te zijn.

Doelstellingen

Gebaseerd op de update van de strategie kent BAM de volgende geïntegreerde doelstellingen:

  • Toename Return on Capital Employed1 tot > 10% in 2020 (2015: 0,2%);
  • Groei gecorrigeerd resultaat vóór belastingen2 tot tussen de 2% en 4% in 2020 (2015: 1,2%);
  • Verbetering van de handelswerkkapitaal-efficiëntie3 verbeteren tot ten minste -10% (2015: -8,1%);
  • Verlagen van de vastgoedportefeuille tot minder dan € 500 miljoen (ultimo 2015: € 740 miljoen);
  • Verbetering capital ratio4 richting 25% tegen 2020 (2015: 21,2%);
  • Ongewijzigd dividendbeleid met 30-50% pay-out van het nettojaarresultaat;
  • Voortdurende verbetering op gezondheid en veiligheid en ‘net positive impact’ op milieu.

Implementatie

Rimpelloze implementatie is essentieel voor het succes van de strategie voor 2016-2020. De strategie wordt uitgedragen in de Groep en actieplannen worden ontwikkeld door de werkmaatschappijen en op Groepsniveau. Het proces wordt geleid door een daarvoor vrijgemaakt team, dat rechtstreeks aan de raad van bestuur rapporteert. Realisering van het programma is onderdeel van de beoordeling en remuneratie van het management. ‘Building the present, creating the future’ zal voortbouwen op de basis die is gelegd met het Back-in-shape-programma, betere prestaties in de komende vijf jaar te weeg brengen en BAM positioneren als leider in de digitale bouw voor de daarop volgende jaren.

1 Voortschrijdende EBIT gedeeld door het gemiddelde werkzame vermogen.
2 Resultaat voor belastingen exclusief reorganisatiekosten en overige exceptionele kosten, bijzondere waardeverminderingen en pensioenbate in een percentage van de opbrengsten.
3 Het gemiddelde van vier kwartalen handelswerkkapitaal gedeeld door de opbrengsten over vier kwartalen.
4 Garantievermogen gedeeld door het totaal van de activa.