Jouw veiligheid is mijn veiligheid

Veiligheid persoonlijk maken

Jouw Veiligheid is Mijn Veiligheid

Your Safety is My Safety

Integraal onderdeel van het streven van BAM om tot de beste bedrijven te behoren vormt de wil om op alle aspecten op het gebied van veiligheid en gezondheid te excelleren.

Veiligheid is onvoorwaardelijk. Het komt vóór planning of winst. Na een dag hard werken, willen we met z’n allen weer veilig naar huis. De volgende dag gezond weer op en aan een nieuwe werkdag beginnen. Een veilige werkdag. Niet alleen de 20.000 mensen die bij BAM werken, maar ook partners, leveranciers en opdrachtgevers waarmee we dagelijks samenwerken. Wij zorgen voor onszelf, voor elkaar en voor de samenleving als geheel. Op de bouwplaats, onderweg én op kantoor; Jouw Veiligheid is Mijn Veiligheid.

Het creëren van een veilige werkomgeving in de gehele toeleveringsketen van BAM is van groot belang om de veiligheidsdoelstellingen van de Groep te bereiken. Dit gebeurt door:

 • Het versterken van de werkmaatschappijen door het uitvoeren van veiligheidsgedragsaudits.
 • Het versterken van de BAM-veiligheidscultuur, ondersteund door de Jouw Veiligheid is Mijn Veiligheid communicatiecampagne.
 • Verbetering van de veiligheidsprestaties: IF Total < 3,5 in 2021.

Deze veiligheidsaanpak is opgezet om de veiligheidsprestaties van BAM continu te verbeteren en de strategische doelstellingen te halen.

Veilig werken

Het Executive Committee van de Koninklijke BAM Groep heeft kernpunten vastgesteld ter verbetering van de veiligheidsprestaties. Deze kernpunten dienen te worden gezien in aanvulling op en in samenhang met de door het Executive Committee opgestelde gedragscode.Occupational accidents, ill health and disability are avoidable.

 • Bedrijfsongevallen, arbeidsongeschiktheid en gezondheidsklachten ten gevolge van het werk zijn vermijdbaar;
 • Persoonlijk letsel en schade aan gezondheid, milieu en eigendommen kunnen worden voorkomen;
 • Gevaren, die risico's voor veiligheid en gezondheid inhouden, zijn ontoelaatbaar en moeten door beheersmaatregelen tot een aanvaardbaar niveau worden teruggebracht.
 • De directie van elke werkmaatschappij is verantwoordelijk voor de implementatie van het BAM veiligheids- en gezondheidsbeleid in haar organisatie;
 • Permanente en systematische verbeteringen vormen een integraal onderdeel van het veiligheids- en gezondheids-managementsysteem van elke werkmaatschappij;
 • Van BAM-medewerkers en iedereen die voor of met BAM werkt verwachten we dat zij:
  • Nooit de veiligheidsregels negeren om een taak gedaan te krijgen
  • Onze veiligheidsregels kennen
  • Elke activiteit stoppen – waaronder ook die van henzelf – als zij denken dat deze niet veilig is
  • Nooit werken onder invloed van alcohol of drugs
  • Alle incidenten en bijna-ongelukken op de werkplek en andere onveilige of ongezonde werkomstandigheden bespreken met hun leidinggevende of Safety Officer.

Veiligheidsbeleid van Koninklijke BAM Groep

Het Executive Committee is van mening dat Koninklijke BAM Groep nv projecten ontwikkelt, ontwerpt, bouwt en beheert die voldoen aan de behoeften van mens en milieu. Met ‘mens’ bedoelen we iedereen die betrokken is bij, of beïnvloed wordt door de activiteiten van de Groep: werknemers, klanten, ontwerpers, partners, leveranciers, onderaannemers, kopers en burgers. Het ‘milieu’ betreft hier ons respect voor en bescherming van onze planeet en al haar natuurlijke levensvormen.

Dit betekent dat het beleid van Koninklijke BAM Groep nv en haar werkmaatschappijen is om alle werkactiviteiten uit te voeren op een wijze die onze wettelijke verplichtingen overtreft.

Koninklijke BAM Groep nv ziet erop toe dat:

 • Alle mogelijke letsels en gezondheidsproblemen die door onze activiteiten zouden kunnen ontstaan, worden voorkomen;
 • Aan de eisen, wensen en verwachtingen van de klant wordt voldaan;
 • Alles in het werk wordt gesteld om negatieve gevolgen te voorkomen die onze activiteiten kunnen hebben op persoonlijke eigendommen en het milieu;
 • Operationele processen worden gecontroleerd en voortdurend verbeterd;
 • De veiligheidscultuur-campagne van BAM ‘Jouw Veiligheid is Mijn Veiligheid’ loopt. Deze campagne streeft naar nul ongevallen ­en dat kan alleen worden bereikt via een gezamenlijke aanpak. Dat is waar we samen verantwoordelijk voor zijn. Op al onze locaties, thuis, onderweg naar werk en op kantoor. ‘Jouw Veiligheid is Mijn Veiligheid’ is de eerste uniforme, wereldwijde veiligheidscampagne voor alle BAM-locaties.

De onderstaande uitspraken communiceren de waarden, ambities en onderliggende principes van Jouw Veiligheid is Mijn Veiligheid:

‘Veiligheid is onvoorwaardelijk. Het is belangrijker dan planning of winst. Belangrijker dan alles wat je kunt bedenken.’

‘Na een dag hard werken willen we allemaal weer veilig naar huis. De volgende dag gezond opstaan en aan een nieuwe werkdag beginnen: een veilige werkdag’.

‘Veiligheid is iets waar we samen aan werken. Daarom maken we al onze werknemers bewust van hun verantwoordelijkheid. Niet alleen de 20.000 mensen van BAM op de loonlijst, maar ook onze partners, leveranciers en de klanten waarmee we dagelijks werken. We nemen verantwoordelijkheid voor onszelf en voor elkaar en in de samenleving; op locatie, op de weg en op kantoor.”

Elke werknemer van de Koninklijke BAM Groep nv en haar werkmaatschappijen heeft een directe verantwoordelijkheid bij het bereiken van deze doelen. Het vereist een goede samenwerking en voortdurende inzet. Het management heeft een voorbeeldfunctie in dit proces. We vertrouwen erop dat iedereen dit beleid ondersteunt en verspreidt.