1 december 1997 - 13:05

Koninklijke BAM Groep nv verwacht in 1998 aanzienlijke winstgroei en geeft convertible uit

Koninklijke BAM Groep N.V. te Bunnik (bouw, vastgoedontwikkeling, infrastructuur en installatietechniek) verwacht voor 1998 een aanzienlijke stijging van de nettowinst bij een omzetniveau van circa NLG 2 miljard.

Eerder dit jaar heeft de onderneming bekendgemaakt voor het boekjaar 1997 een nettowinst te verwachten van NLG 22 miljoen (NLG 11 per gewoon aandeel van nominaal NLG 4) bij een omzet van circa NLG 1,6 miljard.

De directie van Koninklijke BAM Groep N.V. spreekt deze verwachting uit in het prospectus, dat op 2 december 1997 verschijnt inzake de eerder aangekondigde uitgifte van een converteerbare achtergestelde obligatielening ter grootte van nominaal NLG 75 miljoen, te verhogen met maximaal NLG 10 miljoen. Het rentepercentage van de lening zal worden vastgesteld tussen 4,75% en 5,25%. De conversiekoers zal worden vastgesteld tussen 20% en 25% boven de gemiddelde slotkoersen van de aandelen Koninklijke BAM Groep N.V. op de AEX-Effectenbeurs gedurende een periode van maximaal 9 dagen voorafgaande aan het moment van het vaststellen van de conversiekoers. Het rentepercentage en de conversiekoers zullen naar verwachting op of vóór 5 december 1997 worden bekendgemaakt en zo spoedig mogelijk nadien in de Officiële Prijscourant van de AEX-Effectenbeurs worden gepubliceerd.

In verband met deze obligatielening is een statutenwijziging voorbereid, waartoe op 8 december 1997 een buitengewone vergadering van aandeelhouders ten kantore van de vennootschap te Bunnik is bijeengeroepen.

De netto-opbrengst van de obligatielening is bedoeld ter financiering van overnames, de recente overnames daaronder mede begrepen, en ter versterking van de vermogenspositie.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de advertentie en het prospectus.

1 december 1997

Voor nadere informatie: 030-6598357.