27 februari 1997 - 12:50

Afwikkeling Duitse activiteiten valt tegen / handhaving dividend

De afwikkeling van de Duitse activiteiten zal over 1996 inclusief voorzieningen een verlies opleveren van circa f 26 miljoen na belastingen.

De gang van zaken met betrekking tot de afbouwen oplevering van projecten in Duitsland vergt meer kosten dan eerder kon worden voorzien. Bovendien vereist de opstelling van opdrachtgevers bij opleveringen en eindafrekeningen extra voorzieningen. Naar verwachting zullen medio 1997 alle Duitse projecten gereed zijn.

De Belgische activiteiten leveren - mede als gevolg van reorganisaties in 1996 - per saldo een verlies op van f 7 miljoen. Dit verlies is in 1996 fiscaal niet verrekenbaar. In 1997 zal het Belgische resultaat wezenlijk verbeteren. Daarbij is tevens van belang dat de kwaliteit van de orderportefeuille zich goed heeft hersteld.

Het Nederlandse resultaat over 1996 handhaafde zich op circa f 25 miljoen na belastingen.

Het netto-resultaat over 1996 van de groep zal negatief circa f 8 miljoen bedragen. De jaarrekening zal op 3 april 1997 worden vastgesteld.

Aan de algemene vergadering, te houden op 29 mei 1997, zal - gelet op het eenmalige karakter van de inzake de afwikkeling van onze Duitse activiteiten getroffen voorzieningen - worden voorgesteld het dividend over 1996 te handhaven op f 5,25.

Bunnik, 27 februari 1997

Directie Koninklijke BAM Groep N. V.

informatie: 030-6598360