14 april 1997 - 13:53

Koninklijke BAM Groep N.V. en Wilma International N.V. voeren fusiebesprekingen

De directies van BAM en Wilma delen mede besprekingen te voeren over een fusie tussen Koninklijke BAM Groep N.V. en de Nederlandse Wilma-bedrijven.

De verwachting is gewettigd dat hierover overeenstemming zal kunnen worden bereikt. De beoogde fusie tussen beide ondernemingen zal plaatsvinden op basis vangelijkwaardigheid.

De fusie zal tot stand komen doordat Wilma alle aandelen in de Nederlandse Wilma-bedrijven overdraagt aan BAM in ruil voor nieuw uit te geven aandelen BAM.

Partijen gaan uit van een ruilverhouding van 1:1, zodat BAM ruim 1,9 miljoen nieuwe gewone aandelen zal uitgeven. Dit aantal zal - afhankelijk van de winstontwikkeling in 1997 en 1998 - kunnen afnemen of toenemen met maximaal circa 650.000 gewone aandelen. Naar verwachting zal de winst per gewoon aandeel BAM in 1997 na de fusie tenminste NLG 10,- bedragen. Wilma is voornemens over te gaan tot herplaatsing van aandelen BAM om haar belang te reduceren tot circa 35%.

De activiteiten van Wilma in Duitsland en België worden niet bij de fusie betrokken. Wilma zal haar activiteiten in deze landen zelfstandig continueren. Naar de verwachting van Wilma zullen de daar ingezette acties leiden tot een aanzienlijke versterking van de positie in die landen.

Van de fusie wordt geen negatief effect op de werkgelegenheidverwacht. Door de fusie ontstaat een Nederlandse bouwgroep, die op alle hoofdgebieden van de Nederlandse bouwmarkt een goede positie inneemt. De totale omzet zal in 1997 circa NLG 2,8 milljard bedragen bij een gezamenlijk personeelsbestand van circa 6.500 medewerkers. De solvabiliteit van de nieuwe onderneming zal circa 25% bedragen.

De beide ondernemingen vullen elkaar wat activiteiten betreft zeer goed aan. Wilma neemt een leidende positie in de woningbouw- en vastgoedontwikkelingsmarkt in en is 'zeer actief op VINEX-locaties, terwijl BAM een leidende positie inneemt in de utiliteitsbouwmarkt en BAM Woningbouw vooral actief is buiten de VINEX-locaties. Daarnaast neemt BAM een goede positie in ten aanzien van infrastructuur en milieu, installatietechniek en industriële bouwen afbouw, welke activiteiten door Wilma niet worden bedreven.

Het aanvullende karakter van de beide ondernemingen biedt ondermeer de volgende voordelen:


  • een sterke positie op de Nederlandse utiliteitsbouwmarkt;

  • een leidende positie in de woningbouwmarkt en in de vastgoedontwikkeling;

  • een optimaal functionele en regionale spreiding in Nederland;

  • een breed technisch, financieel en commercieel draagvlak;

  • een goede uitgangspositie voor verdere groei van de kernactiviteiten.

Het Wilma-deel van de nieuwe onderneming zal zich in Nederland concentreren op vastgoedontwikkeling en woningbouw vanuit respectievelijk Nieuwegein en Weert, terwijl het BAM-deel zich met name zal toeleggen op utiliteitsbouw, infrastructuur en milieu, installatietechniek alsmede industriële bouw en afbouw, alles vanuit zijn bestaande vestigingen. Realisatie van de fusie betekent voor beide ondernemingen een directe invulling van belangrijke strategische doelstellingen, mede op basis van te verwachten synergie-effecten.

De prognose voor de productie-omzet van de nieuwe onderneming is als volgt samengesteld ( x NLG 1 miljoen) :Woningbouw:

  880

Utiliteitsbouw:

  700

Vastgoedontwikkeling:

  630

Infrastructuur en milieu:

  240

Installatietechniek:

  230

Industriële bouw en afbouw:

    60

België (BAM):

    60

Totaal

2.800

De nieuwe onderneming krijgt de naam BAM Wilma Groep en wordt gevestigd in Bunnik.

Als Raad van Bestuur van de nieuwe onderneming worden voorgesteld de heren:


  • dr. ir. W. van Vonno (voorzitter)

  • L.M.H. Maas

  • ir. J.A.P. van Oosten

  • ing. H.J. Wilgenhof

De betrokken vakorganisaties, de ondernemingsraden van beide concerns en de Commissie voor Fusieaangelegenheden van de SER zijn van de voorgenomen plannen op de hoogte gesteld. De ondernemingsraden zullen om advies worden gevraagd.

De voorgenomen fusie vergt besluitvorming door de algemene vergadering van aandeelhouders van BAM. Een buitengewone vergadering van aandeelhouders zal daartoe bijeengeroepen worden zodra het due diligence onderzoek is afgerond en overeenstemming is bereikt.