Vaststelling dividend 2006; samenstelling raad van commissarissen en raad van bestuur

Bunnik, 9 mei 2007 – Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke BAM Groep nv, bijeen in Amsterdam op 8 mei 2007, is het dividend over het boekjaar 2006 vastgesteld op € 0,45 in contanten per gewoon aandeel van nominaal € 0,10.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft ingestemd met de herbenoeming van ir. W.K. Wiechers tot lid van de raad van commissarissen. In verband met het aftreden van ir. G-J. Kramer heeft de raad van commissarissen de heer Wiechers benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen. Gelijktijdig is de heer A. Baar tot vice-voorzitter benoemd.

De raad van commissarissen wordt thans gevormd door: ir. W.K. Wiechers (voorzitter), A. Baar (vice-voorzitter), drs. R.J.N. Abrahamsen, ir. J.A. Dekker, H. van Rompuy en dr.ir. W. van Vonno.

De raad van commissarissen heeft de heer P.B. Brooks met ingang van 8 mei 2007 benoemd tot lid van de raad van bestuur van de vennootschap voor een periode van vier jaar. Hij volgt de heer A.J.D. Franklin op die per gelijke datum in verband met zijn pensionering is teruggetreden uit de raad van bestuur.

De raad van commissarissen heeft tevens ir. N.J. de Vries benoemd tot vice-voorzitter van de raad van bestuur.

De raad van bestuur wordt thans gevormd door: ir. J.A.P. van Oosten (voorzitter), ir. N.J. de Vries (vice-voorzitter), P.B. Brooks en J. Ruis.

Nadere informatie:drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21.