BAM: nettoverlies door bijzondere waardevermindering Nederlands vastgoed en goodwill

  • Nettoverlies inclusief bijzondere waardeverminderingen voor eerste halfjaar: € 251 miljoen (eerste halfjaar 2011: winst € 66 miljoen)
  • Resultaten sectoren Bouw en techniek en Infra in lijn met verwachtingen, onder zeer moeilijke marktomstandigheden
  • Lagere opbrengsten sector Vastgoed; verdere verslechtering van Nederlandse vastgoedmarkt heeft geleid tot bijzondere waardeverminderingen van vastgoedportefeuille met € 247 miljoen en van goodwill met € 150 miljoen
  • Solide resultaat sector Pps met gezond aanbod van nieuwe projecten
  • Orderportefeuille ultimo eerste halfjaar: € 10,8 miljard (ultimo 2011: € 10,4 miljard)
  • Verkoop Tebodin in april afgerond; nettowinstbijdrage van € 65 miljoen
  • Ruim binnen grenzen bankconvenanten

Voor de volledige tekst van het persbericht klik hier.