Samenstelling raad van commissarissen

19 januari 2017 08:15 - Koninklijke BAM Groep nv
Gosse Boon

Bunnik, 19 januari 2017 – De raad van commissarissen van Koninklijke BAM Groep nv wijst op het aftreden van de heer H. Scheffers RA na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering op 19 april 2017 als commissaris van de vennootschap wegens het aflopen van zijn benoemingstermijn. 

De heer Scheffers heeft te kennen gegeven niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen.
De raad van commissarissen dankt de heer Scheffers voor zijn waardevolle inbreng als lid en vice-voorzitter van de raad van commissarissen gedurende een periode van acht jaar.

De raad van commissarissen is voornemens, indien de algemene vergadering geen aanbeveling doet, ter vervulling van deze vacature de heer mr. drs. G. Boon RA, voormalig CFO van Nutreco, voor te dragen om op 19 april 2017 door de algemene vergadering als commissaris van de vennootschap te worden benoemd voor een termijn van vier jaar.

Nadere informatie:

Koninklijke BAM Groep nv beschouwt de informatie in dit persbericht als koersgevoelig.