Status werkzaamheden constructie Megapier 2

12 mei 2017 09:47 - Koninklijke BAM Groep nv

(Persbericht Curaçao Ports Authority:) Willemstad, donderdag 11 mei 2017 – In de afgelopen 2 weken hebben verschillende besprekingen plaatsgevonden met instanties en organisaties die betrokkenen zijn bij de aanleg van de nieuwe Megapier, over de in de media gepubliceerde schade aan het koraalrif, geconstateerd gedurende de bouw van de Megapier.

CPA heeft opdracht verleend aan Ecovision om een grondige analyse te verrichten naar de aanvankelijk door duikers geconstateerde schade en de oorzaak hiervan, om zich er van te verzekeren dat de door BAM te verrichten werkzaamheden binnen de verleende vergunnings- en ontheffingsvoorwaarden worden uitgevoerd, hetgeen zowel CPA als BAM van essentieel belang achten.

Ecovision heeft inmiddels de eerste preliminaire resultaten van het onderzoek uitgebracht. CPA en BAM zijn nog in afwachting van de finale conclusies van dit rapport, welke zij de komende weken verwacht te ontvangen. Uit de preliminaire bevindingen van Ecovision kan worden vastgesteld dat de geconstateerde schade heeft plaatsgevonden binnen het werkgebied dat BAM nodig heeft om haar werkzaamheden terzake de bouw van de nieuwe pier te kunnen verrichten. De nieuwe Megapier zal aanzienlijk groter zijn dan de huidige Megapier, alsmede de voor de nieuwe pier benodigde meerpalen (“dolphins”), hetgeen zich uitstrekt over een gebied van meer dan 400 meter.

De eerste indicaties zijn dat de enkele weken geleden geconstateerde schade heeft plaatsgevonden door het plaatsen van een anker in een gebied van minder dan 30 meter diepte. Volgens de vergunnings- en ontheffingsvoorwaarden dient te worden geankerd op dieptes van meer dan 30 meter. BAM verleent haar volledige medewerking aan het onderzoek en zowel BAM als CPA zijn in afwachting van de uiteindelijke resultaten en conclusies van dit onderzoek. Een belangrijke verdere indicatie uit de tot heden verrichte onderzoeken, inclusief dat van CARMABI, is dat de schade aanzienlijk minder is dan in eerste instantie werd weergegeven in de media.

Het traject om de nieuwe pier binnen het daarvoor gestelde tijdsbestek af te ronden is tevens van groot belang. BAM zal derhalve vanaf vrijdagochtend a.s. doorgaan met het heien van de funderingspalen van de pier, binnen de daartoe gestelde voorwaarden, om CPA in staat te stellen haar bestaande verplichtingen met de cruiseschepen, die tegen het einde van dit jaar aan de nieuwe pier zullen aanmeren, na te kunnen komen.

CPA en BAM zijn bezig met het analyseren van alle aspecten van de bouw van de pier, om schade aan het koraalrif te beperken. De werkzaamheden van BAM binnen het werkgebied brengen echter met zich mee dat schade aan het koraalrif niet voorkomen zal kunnen worden, hetgeen ook was voorzien in het kader van de van overheidswege verleende vergunningen en ontheffingen terzake dit project. Ook tijdens de gebruiksfase van de nieuwe pier zal dergelijke aantasting van het koraal niet voorkomen kunnen worden. Om deze reden heeft CPA dan ook, in overeenstemming met alle betrokken instanties, een bedrag van ANG 4 miljoen gereserveerd voor de aanleg en het beheer van een marine park te Curaçao, met een lengte van 20 km. Deze voorwaarde is dan ook vóór de aanvang van de bouwwerkzaamheden afgestemd met alle betrokkenen omdat het niet mogelijk is een commerciële pier te bouwen ter grootte van de nieuwe Megapier zonder aantasting van het koraalrif.

CPA zal, in afstemming met BAM, de verdere werkzaamheden van BAM gedurende de bouw van de nieuwe pier periodiek onder water blijven monitoren.