Herinrichting Meeslouwerplas voortgezet

23 maart 2018 12:43 - BAM Infra bv
Meeslouwerplas

(Persbericht Provincie Zuid-Holland:) Den Haag, 22 maart 2018 - De provincie Zuid-Holland en BAM hebben overeenstemming bereikt over een bijgestelde uitvoering van de herinrichting van de Meeslouwerplas.

Aanleiding en doel van de herinrichting is het verbeteren van de stabiliteit van de oevers. Als gevolg van zandwinning in de jaren ’70 zijn de onderwatertaluds plaatselijk te steil en bestaat het gevaar van oeverval, waarbij delen van de oever de plas inglijden. Stabilisering van deze oevers is een belangrijke prioriteit voor de provincie en BAM. Tegelijkertijd is ook de ambitie overeind gebleven om de recreatieve en ecologische kwaliteit van Vlietland te verbeteren. Dit gebeurt door kwaliteit verhogende maatregelen zoals de aanleg van een krekenplan en van natuurvriendelijke oevers.

Overeenkomst over bijgestelde uitvoering

In de plannen voor de bijgestelde uitvoering van het project Herinrichting Meeslouwerplas zijn de volgende zaken afgesproken:

  1. De aanpak van alle instabiele oevers
  2. De aanleg van natuurvriendelijke oevers
  3. De realisatie van het krekenplan

Het in de eerdere plannen beoogde geluidsscherm van 3 meter hoog maakt geen deel meer uit van de bijgestelde uitvoering door BAM. De daarvoor benodigde financiële middelen ontbreken als gevolg van het wegvallen van verwerkingsopbrengsten. Daarnaast geeft een rapport van Witteveen + Bos aan, dat geluidsschermen op deze locatie vanuit landschappelijk oogpunt onwenselijk zijn. In plaats van het geluidsscherm wordt in het kader van de asverlegging van de A4 een landschappelijk inpasbare geluid- en zichtwerende voorziening getroffen in de vorm van een lage geluidswal tussen Vinkesloot en Jan Bakkersloot.

Basisovereenkomst 2009

In 2009 hebben BAM en de provincie een overeenkomst gesloten over de herinrichting van de Meeslouwerplas. Hierbij was het uitgangspunt dat met de opbrengsten van het storten van grond en bagger de herinrichting kon worden gefinancierd.

Sinds de aanvang van het werk in 2011 is het aanbod van grond en bagger (en daarmee de verwerkingsopbrengsten) achtergebleven bij de prognose. De uitvoering van het werk is daardoor in 2014 stil komen te vallen.

De provincie en BAM zijn vervolgens in gesprek gegaan over oplossingen om de belangrijkste doelen van de herinrichting alsnog te realiseren. Daarbij heeft voor de provincie het zo snel mogelijk realiseren van veilige oevers steeds voorop gestaan.

Aanvang werkzaamheden

De werkzaamheden zijn gestart in februari 2018. Begonnen is met de stabilisering van de oevers aan de Vlietzijde. BAM zal de werkzaamheden aan deze oevers naar verwachting in de zomer van 2018 afronden. Aansluitend start BAM met de inrichting van het krekenplan, de aanleg van natuurvriendelijke oevers en met het aanvullen van grond bij de eilanden. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden eind 2019 gereed.