9 november 2020 - 11:07

AM lanceert whitepaper: ‘Deelmobiliteit: een gebiedsopgave’

AM lanceert whitepaper: ‘Deelmobiliteit: een gebiedsopgave’

Utrecht, 9 november 2020 - Gebiedsontwikkelaar AM presenteert haar whitepaper ‘Deelmobiliteit: een gebiedsopgave’. In deze publicatie pleit AM voor een gebiedsgerichte aanpak om te komen tot het versterken van het gebruik van deelmobiliteit onder gebruikers en bewoners. Het doel is het autobezit en -gebruik zo veel mogelijk te beperken om hiermee de bereikbaarheid, klimaatdoelen en de leefbaarheid samen te laten gaan met de verstedelijkingsopgave. AM heeft aan de hand van deskresearch, een enquête onder duizend nieuwbouwconsumenten en gesprekken met experts een aantal aanbevelingen gedestilleerd, welke vervolgens is vertaald naar een concrete mobiliteitsaanpak van vijf stappen.

Opschalen van deelmobiliteit vraagt om goede inpassing

Het succes van deelmobiliteit ligt niet in de technische oplossing zelf, maar is afhankelijk van ruimtelijke factoren, de acceptatie en het gedrag van eindgebruikers. Om dat doel te bereiken is het belangrijk de auto een andere positie te geven in een gebiedsontwikkeling. Een van de observaties is dat deelmobiliteit op wijkniveau voor zowel gemeenten, ontwikkelaars als bewoners relatief nieuw is. Er is dan ook een leerperiode nodig om een succesvolle implementatie van deelmobiliteit te garanderen. Dit vraagt om flexibiliteit in de ruimtelijke inrichting van de wijk en een periode van intensieve marketing, workshops en een testaanbod voor bewoners. Op dit moment ontwikkelt AM op drie van haar projecten deelmobiliteit als een onderdeel van de wijk. Dit zijn de Drie Hoefijzers in Breda, Op Enka in Ede en Bajeskwartier in Amsterdam.

Aanbod afstemmen op de doelgroep

Daarnaast maakt het onderzoek duidelijk dat de leefstijl van bewoners, de kosten van deelmobiliteit, de zekerheid en het gemak van de deelmobiliteitsoplossing bepalende factoren voor de acceptatie ervan zijn. Het aanbod moet dan ook zorgvuldig worden afgestemd worden op de doelgroep. Zeker in wijken met diverse bevolkingsgroepen is variatie in middelen van vervoer, autotypen en prijsvormen wenselijk om iedereen te kunnen bedienen.

Deelmobiliteit als aanjager van gezonde verstedelijking

Bij een integrale gebiedsontwikkeling kunnen de ambities voor duurzame mobiliteit omhoog worden geschroefd. Hierbij wordt deelmobiliteit gedimensioneerd op basis van de bereikbaarheid van een locatie, de autoluwe inrichting van het gebied en de mobiliteitsbehoefte van de toekomstige bewoners. Vervolgens ontstaat er ruimte voor andere plankwaliteiten zoals groen, ontmoeten, spelen en de nodige ruimte voor waterberging. Dit vraagt om een nieuwe manier van samenwerken tussen publieke en private partijen om per ontwikkellocatie te komen tot een passende invulling van het parkeerbeleid, stedenbouw en deelmobiliteit. Om deze nieuwe samenwerking vorm te geven heeft AM een mobiliteitsaanpak opgesteld in vijf stappen, van planontwikkeling, realisatie tot monitoring na oplevering.

Lees er meer over in de whitepaper ‘Deelmobiliteit: een gebiedsopgave’.

Luister ook naar de podcast met Maarten Markus, projectmanager Duurzaamheid bij AM, over gedurfde duurzaamheid en deelmobiliteit.

Nadere informatie: AM, afdeling in- en externe communicatie, (030) 609 72 22 of communicatie@am.nl.

Illustraties in hoge resolutie zijn te downloaden bij het persbericht op www.am.nl.