Aandelenuitgifte Koninklijke BAM Groep ruim overtekend; prijs vastgesteld op EUR 69,00 per aandeel

10 november 2005 20:57 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik, 10 november 2005 – Koninklijke BAM Groep nv heeft vandaag bij institutionele beleggers in binnen- en buitenland 2.224.000 nieuwe gewone aandelen succesvol geplaatst tegen een koers van € 69,00 per gewoon aandeel, waarmee de totale bruto-opbrengst van de uitgifte circa € 153,5 miljoen bedraagt. De opbrengst van de emissie is bedoeld ter financiering van de voorgenomen overname van AM Wonen, AM Grondbedrijf en de holding AM nv.

Betaling en levering van de nieuwe aandelen zal plaatsvinden op 15 november 2005, op welke datum de nieuwe aandelen tevens tot de handel en notering op Eurolist van Euronext Amsterdam N.V. zullen worden toegelaten. Na de aandelenuitgifte bedraagt het aantal uitstaande gewone aandelen Koninklijke BAM Groep circa 24,5 miljoen. De emissie werd begeleid door ING Wholesale Banking als Sole Global Coordinator en Sole Bookrunner. Rabo Securities trad op als Joint Lead Manager.

Dit is (mede) een oenbare mededeling ingevolge artikel 9b lid 1 Besluit toezicht effectenverkeer 1995.

Nadere informatie:

  • Pers: drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21
  • Analisten: drs. P. Juge RC, (030) 659 86 01

Verkoopbeperkingen:

Dit communicatiemiddel vormt of maakt deel uit van geen enkel aanbod of uitnodiging om te verkopen of uit te geven, of van een uitnodiging voor doen van een aanbod om te kopen of in te schrijven op aandelen Koninklijke BAM Groep nv of AM nv, noch zal dit communicatiemiddel of enig deel daarvan of de verspreiding ervan de basis vormen voor, of zal er vertrouwd op mogen worden in verband met ieder contract of beleggingsbeslissing in verband daarmee.

Ontvangers van dit communicatiemiddel die een aankoop van aandelen Koninklijke BAM Groep overwegen, worden eraan herinnerd dat niet mag worden vertrouwd, voor welke doeleinden dan ook, op de informatie die dit communicatiemiddel bevat noch op de volledigheid ervan. Geen garanties, uitdrukkelijk of impliciet, worden afgegeven door of namens Koninklijke BAM Groep, haar aandeelhouders, ieder van haar directeuren, functionarissen of werknemers of ieder ander persoon waar het betreft de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie of meningen die deze communicatie bevat en geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard voor dergelijke informatie of meningen.

Nederland

De Nieuwe Aandelen zijn niet en zullen niet worden aangeboden aan personen in Nederland anders dan aan personen zijnde professionele marktpartijen zoals bedoeld in paragraaf 1a van de Vrijstellingsregeling Wet Toezicht Effectenverkeer 1995, zoals gewijzigd.

De Verenigde Staten van Amerika

De Nieuwe Aandelen zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Effecten Wet (Securities Act) van 1933, zoals gewijzigd (de "Effecten Wet") en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie of een toepasselijke vrijstelling van de registratieverplichtingen onder de Effecten Wet.

Het Verenigd Koninkrijk

Deze communicatie bevat geen of vormt geen enkele uitnodiging of aanmoediging om investeringsactiviteiten te ondernemen. Deze communicatie is alleen gericht aan (i) personen die zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevinden, (ii) professionele investeerders die vallen onder artikel 19(5) van de Financiële Diensten en Markten Wet 2000 (Financial Services and Markets Act 2000) (Financiële Promotie) Order 2001 ((Financial Promotion) Order 2001) (de "Order") (iii) vermogende entiteiten en (iv) andere personen aan wie dit op rechtmatige wijze is gecommuniceerd in overeenstemming met de Order (al deze personen gezamenlijk worden aangeduid als "relevante personen"). De effecten zijn alleen beschikbaar voor relevante personen en elke uitnodiging, aanbieding of overeenkomst om op zulke effecten in te schrijven, zulke effecten te kopen of op andere wijze te verkrijgen zal alleen betrekking hebben op en zijn met relevante personen. Iedere persoon die geen relevante persoon is moet niet handelen op basis van of vertrouwen op dit document of de inhoud daarvan.

Geen aanbod wordt gedaan en geen effecten worden aangeboden of verkocht in het Verenigd Koninkrijk anders dan aan personen wiens gewone activiteiten hen betrekt in het verkrijgen, houden, beheren of beschikken over investeringen (als principaal of agent) voor ondernemingsdoeleinden of anderszins in omstandigheden die niet hebben geleid en niet zullen leiden tot een aanbieding aan het publiek in het Verenigd Koninkrijk zoals bedoeld in de Publieke Aanbiedingen van Effecten Regelingen 1995 (Public Offers of Securities Regulations 1995).