Akkoord Sociaal Plan Ballast Ham Dredging bv

19 december 2001 20:37 - Koninklijke BAM Groep nv

Rotterdam/Woerden – De directie van Ballast Ham Dredging bv en vertegenwoordigers van de vakorganisaties FNV Bouw, Hout- en Bouwbond CNV, Vakvereniging ‘Het Zwarte Corps’ en De Unie hebben overeenstemming bereikt over een Sociaal Plan.

Dit plan is bedoeld ter opvang en begeleiding van de sociale gevolgen van de fusie tussen HAM, Hollandsche Aanneming Maatschappij bv, en Ballast Nedam Baggeren bv en de vorming van Ballast Ham Dredging bv. Het Sociaal Plan is van kracht met ingang van 15 november 2001, de eerste dag na de fusiedatum. De looptijd bedraagt twee jaar.

Uitgangspunt bij de uitvoering van dit plan is dat de werkgever er alles aan zal doen om eventuele nadelige gevolgen voor de betrokken werknemers tot een minimum te beperken. Dit zal gebeuren door bemiddeling van werk naar werk.

Gedwongen ontslagen zullen zoveel mogelijk worden voorkomen.

Een begeleidingscommissie ziet toe op de belangenbehartiging van betrokken werknemers binnen het kader van het sociaal plan. De commissie bestaat uit vijf leden. Twee worden benoemd door de ondernemingsraden van BHD en twee door de werkgever. Gezamenlijk benoemen zij het vijfde lid.