BAM Groep N. V. verdubbelt half jaarwinst en kondigt claimemissie aan

28 september 1989 13:35 - Koninklijke BAM Groep nv

De netto winst van de BAM Groep over het eerste halfjaar 1989 bedraagt f 9,1 miljoen (eerste halfjaar 1988: f 4,2 miljoen). Ten opzichte van dezelfde periode in 1988 is de netto winst derhalve meer dan verdubbeld.

De omzet op basis van de produktie is met ruim 60% gestegen van f 320 miljoen in het eerste halfjaar 1988 tot f 521 miljoen in het afgelopen halfjaar, zowel door autonome groei als door overname.

Het bedrijfsresultaat is eveneens verdubbeld en bedraagt f 11,9 miljoen (eerste halfjaar 1988: f 5,6 miljoen).

De orderportefeuille bedraagt per 30 juni jl. f 1,25 miljard en ligt daarmede op een hoog niveau (ultimo 1988: f 1,15 miljard). De omzet over geheel 1989 zal naar verwachting uitkomen op circa f 1,1 miljard (1988: f 676 miljoen).

In de heden gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is tot een statutenwijziging besloten, waarbij ondermeer de wijziging van de nominale waarde van de aandelen van f 20,-- in f 4,-- en de wijziging van de naam van BAM .Holding N.V. in BAM Groep N.V. werd goedgekeurd. Aan de Vereniging van de Effectenhandel is verzocht te bepalen, dat de notering met ingang van 6 oktober 1989 zal geschieden per aandeel van nominaal f 4,--.

Besloten is tot een claimemissie in de verhouding van één nieuw aandeel op vijf bestaande aandelen. Het doel van de emissie is het aantrekken van eigen vermogen ter financiering van verdere expansieplannen. Met het vergrote eigen vermogen zal de BAM Groep bij acquisities de noodzakelijke vermogensverhoudingen kunnen handhaven.

De nieuw uit te geven aandelen zullen ten volle gerechtigd zijn tot het dividend over het boekjaar 1989 en volgende jaren.

De overige voorwaarden, zoals de prijs van de nieuw uit te geven aandelen, staan vermeld in de prospectus, welke op 5 oktober a.s. zal verschijnen.

Naar verwachting zal - onvoorziene omstandigheden voorbehouden - het resultaat in het tweede halfjaar op het niveau van het eerste halfjaar liggen. Rekening houdend met de voorgenomen claimemissie in 1989 en met de splitsing van aandelen zou dit voor geheel 1989 betekenen een winst van circa f 11,-- per aandeel van nominaal f 4,-- (overeenkomend met circa f 55,-- per aandeel van nominaal f 20,--, tegenover in 1988 f 39,67 over het ultimo van dat jaar uitstaande aandelenkapitaal).

Bunnik, 28 september 1989

Directie BAM Groep

Groepsbalans (x f 1 miljoen)

 
 

30.06.1989

31.12.1988

Vaste activa

72,8

69,2

Vlottende activa

245,2

215,2

Vlottende passiva

(207,4)

(182,9)

Totale investering

110,6

101,5

     

Langlopende schulden

0,6

0,7

Voorzieningen

39,1

38,7

WIR-premies

2,7

3,0

Eigen vermogen

68,2

59,1

     

Totaal werkzaam vermogen

110,6

101,5

     

Garantievermogen

85,4

75,4

 

Groepswinst- en verliesrekening (x f 1 miljoen)

 
 

1halfjaar 1989

1e halfjaar 1988

 1988

Omzet (produktie)

521

320

676

       

Netto omzetresultaat vóór

     

   afschrijvingen

16,9

9,4

20,8

Afschrijvingen vaste activa

(6,5)

(4,0)

(8,6)

       

Netto omzetresultaat

10,4

5,4

12,2

Overige bedrijfsopbrengsten

1,5

0,2

2,8

       

Bedrijfsresultaat

11,9

5,6

15,0

Saldo rentebaten en -lasten

2,2

1,1

2,5

Resultaat uit deelnemingen

0,0

0,3

(0,3)

       

Resultaat vóór belastingen

14,1

7,0

17,2

Vennootschapsbelasting

(5,0)

(2,8)

(6,1)

       

Netto winst

9,1

4,2

11,1

 

Gegevens per aandeel van f 4,00

 

(in guldens berekend op basis van 1.432.485 aandelen)

 
     

Eigen vermogen

47,56

35,98

41,24

Netto winst

6,33

2,94

7,74

Cash-flow

10,86

5,68

13,74

Dividend

-,-

-,-

2,731)

Gedeclareerd dividend

-,-

-,-

2,80

1) of naar keuze f 1,56 in contanten en 2% (nominaal f 0,10) in aandelenten laste van de algemene- of agioreserve.