BAM: Winstwaarschuwing door verder verlies Duitse utiliteitsbouwactiviteiten

20 november 2006 12:30 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik, 20 november 2006 – Koninklijke BAM Groep rapporteert op donderdag 30 november voorbeurs over de gang van zaken in de eerste negen maanden van 2006. Hierop vooruitlopend, deelt BAM mee dat het verwachte verlies over 2006 van het Duitse utiliteitsbouwbedrijf Wayss & Freytag Schlüsselfertigbau is toegenomen tot € 115 miljoen. Ondanks de goede operationele resultaten van de overige activiteiten verwacht BAM de bij de halfjaarcijfers uitgesproken winstverwachting voor 2006 (circa € 180 miljoen) niet te kunnen handhaven. Naar de huidige inzichten zal BAM over het boekjaar 2006 een winst van circa € 130 miljoen behalen.

De dramatische verslechtering van het resultaat van Wayss & Freytag Schlüsselfertigbau gedurende het derde kwartaal kent diverse oorzaken. Een grondige evaluatie van de portfolio van Wayss & Freytag Schlüsselfertigbau heeft ertoe geleid dat naast aanvullende verliesvoorzieningen op lopende werken (indicatief € 55 miljoen voor geheel 2006), ook specifieke risico's zijn voorzien. Deze risico's hebben grotendeels betrekking op vorderingen en/of claims op opdrachtgevers en garantieverplichtingen (totaal 2006 circa € 50 miljoen). Uit de evaluatie blijkt dat het gevoerde contract- en projectmanagement ontoereikend is geweest. Andere oorzaken voor de verliezen vormen de sterk gestegen prijzen van onderaannemers en leveranciers als gevolg van de aantrekkende bouweconomie in Duitsland. Hierop werd onvoldoende geanticipeerd. Voorts is naar aanleiding van eerdere verliezen bij de werkmaatschappij een reorganisatie in gang gezet, die verder wordt versneld en uitgebreid. De hiermee samenhangende voorzieningen bedragen naar huidige inzichten circa € 10 miljoen. De in Göttingen gevestigde verliesgevende Tiefbau-afdeling wordt afgestoten (circa zeventig arbeidsplaatsen). De overige arbeidsplaatsen die verdwijnen, betreffen voornamelijk staffuncties (circa dertig).

Wayss & Freytag Schlüsselfertigbau houdt op te bestaan als zelfstandige marktpartij. De directie is op non-actief gesteld. De activiteiten van Wayss & Freytag Schlüsselfertigbau zijn onder de directie van zusteronderneming Müller-Altvatter gebracht. De directie wordt hierbij ondersteund vanuit andere delen van het concern. Zoals bekend, is Müller-Altvatter winstgevend en opereert deze werkmaatschappij de afgelopen jaren succesvol op de Duitse utiliteitsbouwmarkt.

Naast de genomen maatregelen is besloten tot een nader onderzoek door de externe accountant. De gang van zaken geeft de raad van bestuur voorts aanleiding tot het instellen van een forensisch onderzoek.

Het toegenomen verlies werpt een schaduw over de prestaties van alle andere werkmaatschappijen, ook die in Duitsland. De marktomstandigheden zijn momenteel in vrijwel alle andere landen en sectoren gunstig. Mede hierdoor presteren dit jaar diverse werkmaatschappijen boven verwachting, hetgeen naar huidige inzichten resulteert in een duidelijk hogere winstbijdrage. De vooruitzichten voor volgend jaar zijn eveneens positief.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat in de huidige winstverwachting voor 2006 rekening is gehouden met éénmalige baten en lasten tot een bedrag van per saldo circa € 30 miljoen positief, waaronder begrepen een lagere belastingdruk in Nederland (als gevolg van de aangekondigde tariefsverlaging van de vennootschapsbelasting) en lagere pensioenkosten.

BAM zal in de derde kwartaalrapportage van 30 november nadere informatie geven over de gang van zaken bij alle bedrijfsonderdelen en over de strategische agenda 2007 - 2009.

Het dividend over 2006 zal gehandhaafd blijven op € 0,40 per gewoon aandeel, ondanks de verlaging van de winstverwachting voor 2006 naar circa € 130 miljoen.

Nadere informatie:

  • Pers: Drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21
  • Analisten: Drs. P. Juge RC, (030) 659 86 01

Vandaag zal om 11.00 uur een Nederlandse conference call plaatsvinden voor pers en analisten ter toelichting van dit persbericht. Geïnteresseerden kunnen inbellen op (020) 531 58 23.