Gang van zaken 1998

19 maart 1999 10:33 - Koninklijke BAM Groep nv

De nettowinst van HBG, Hollandsche Beton Groep nv, nam in 1998 toe tot f 132 miljoen [f 120 miljoen], ofwel f 3,93 [f 3,62] per aandeel.

Het operationele resultaat vóór belastingen bedroeg in 1998 f 150 miljoen. In 1997 was het operationele resultaat van f 215 miljoen beïnvloed door incidentele baten ter hoogte van circa f 80 miljoen. Het buitengewoon resultaat bedroeg in 1998 f 26 miljoen, zijnde het saldo van boekwinsten op de verkoop van niet-kernactiviteiten en voorzieningen met name voor reorganisaties. In 1997 was het buitengewoon resultaat minus f 50 miljoen, met name als gevolg van significante reorganisatievoorzieningen.

Zoals eerder gemeld, heeft Wayss & Freytag AG een additionele afwaardering van DM 150 miljoen op de waarde van de projectontwikkelingsportefeuille getroffen. Dit bedrag is door HBG als goodwill verwerkt en in 1998 van het eigen vermogen afgeboekt.

Aandeelhouders wordt voorgesteld een dividend op gewone aandelen uit te keren ten bedrage van f 1,55 [f 1,45] per gewoon aandeel van f 2,00. Het dividend kan naar keuze van de aandeelhouder geheel in gewone aandelen ten laste van de fiscaalvrije agioreserve worden uitgekeerd, dan wel geheel in contanten worden opgenomen. De keuze dient uiterlijk 2 juni 1999 op de gebruikelijke wijze via bank of commissionair kenbaar te zijn gemaakt.

De omzet daalde – ondanks de koersstijging van het Britse pond en de Amerikaanse dollar – tot f 10,4 miljard [f 10,7 miljard], met name door de verkoop van de elektrotechnische installatie-activiteiten in Nederland en België en het selectieve aannemingsbeleid in Duitsland.

Het aantal medewerkers daalde tot juist onder de 23.000 [ruim 26.000] met name door reorganisaties en het afstoten van bedrijfsonderdelen.

De cashflow bleef van een goed niveau en bedroeg f 343 miljoen [f 338 miljoen], ofwel f 10,21 [f 10,21] per gewoon aandeel.

De clustering van groepsmaatschappijen tot grotere eenheden verloopt volgens plan en zal in 1999 voortgaan. De Groep zal doorgaan met het desinvesteren van bedrijfsonderdelen die niet langer tot de kernactiviteiten worden gerekend. In dit verband zijn Raulf Bau-GmbH, Torkret GmbH en de deelname in Frontier-Kemper Constructors Inc. inmiddels gedeconsolideerd.

Gebaseerd op de goede marktpositionering en de goede spreiding en kwaliteit van de werkvoorraad, die circa f 10 miljard bedraagt, verwacht HBG voor 1999 – onvoorziene omstandigheden voorbehouden – een nettowinst die zich ten minste op een zelfde niveau zal bevinden als in 1998.

Resultaat, omzet en vooruitzichten per sector

De bouwomzet in het Verenigd Koninkrijk groeide tot f 2,8 miljard [f 2,5 miljard], ofwel 27 procent [23 procent] van de concernomzet, mede vanwege de koersstijging van het Britse pond. Het resultaat nam sterk toe tot f 45 miljoen [f 10 miljoen], doordat HBG Construction [utiliteitsbouw en projectontwikkeling] het boekjaar met een positief resultaat kon afsluiten en Nuttall [beton-, water- en wegenbouw] de uitstekende winstbijdrage van voorgaande jaren heeft gehandhaafd. Het Verenigd Koninkrijk toont een afnemende groei in de bouwmarkt met onverminderd scherpe prijzen. Op grond van de sterke marktposities die HBG Construction en Nuttall innemen, wordt desondanks een vergelijkbaar winstniveau verwacht.

In Nederland steeg de bouwomzet tot f 2,0 miljard [f 1,8 miljard]. Dit stemt overeen met 19 procent [17 procent] van de concernomzet. De op de Nederlandse bouwmarkt opererende groepsmaatschappijen - HBG Bouw en Vastgoed [projectontwikkeling, woningbouw en utiliteitsbouw], alsmede HBW en HWZ [beton- en waterbouw, respectievelijk wegenbouw] - handhaafden het resultaat op een goed niveau. Het resultaat bleef met f 49 miljoen [f 50 miljoen] nagenoeg gelijk.

De markt in Nederland zal op korte termijn niet wezenlijk veranderen. Wel wordt een verdere toename van buitenlandse concurrentie geconstateerd bij de grote infrastructurele projecten. De Nederlandse groepsmaatschappijen verwachten hun goede positie te handhaven.

De omstandigheden op de Duitse markt noodzaakten de Duitse groepsmaatschappijen tot een zeer selectief aannemingsbeleid. In lijn met de eerder uitgesproken verwachtingen daalde de omzet in Duitsland tot f 2,4 miljard [f 3,1 miljard], ofwel 23 procent [29 procent] van de concernomzet. De groepsmaatschappijen Wayss & Freytag Schlüsselfertigbau en Wayss & Freytag Ingenieurbau konden door het ingrijpende proces van herstructurering, dat gedurende 1998 zijn beslag kreeg, hun verliezen aanzienlijk terugbrengen. Bij Raulf leidde het annuleren van enkele omvangrijke opdrachten tot onderdekking op de bedrijfsgebonden kosten en extra herstructureringsvoorzieningen, waardoor Raulf – in tegenstelling tot 1997 – verlies leed. Torkret [betonreparaties], de Duitse dochteronderneming van HBW, behaalde eveneens een negatief resultaat. Per saldo bedroeg het verlies f 53 miljoen [f 208 miljoen verlies].

De economische situatie in Duitsland blijft moeizaam, maar in de bouw lijkt het dieptepunt bereikt. HBG verwacht een verbetering van de resultaten, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat verliezen in 1999 geheel zullen kunnen worden vermeden.

De bouwomzet buiten de drie thuislanden steeg tot f 1,9 miljard [f 1,7 miljard], ofwel 18 procent [16 procent] van de concernomzet. Het resultaat verbeterde aanzienlijk tot f 54 miljoen [f 23 miljoen]. Evenals in voorgaande jaren was de winstbijdrage van de Ierse groepsmaatschappij HBG Ascon zeer goed. De HBW-dochterondernemingen Galère en CEI Construct, beide actief op de Belgische markt, behaalden een goed resultaat. Het resultaat van Interbeton was positief, dat van Wayss & Freytag International goed. In deze internationale markt zijn de vooruitzichten gevarieerd. Zo goed als de verwachtingen zijn in de Verenigde Staten, Ierland en België, zo mager zijn ze in het Verre Oosten. Om de positie op de interessante Amerikaanse markt te versterken zal HBG de locale activiteiten bundelen in een nieuwe groepsmaatschappij onder de naam HBG USA.

De omzet van HAM op de wereldwijde baggermarkt bedroeg f 707 miljoen. De omzet lag in 1997 enigszins hoger [f 785 miljoen], maar was toen incidenteel beïnvloed door enkele grote offshoreprojecten. HAM behaalde wederom een zeer goed resultaat: f 70 miljoen. In 1997 bedroeg de winst f 79 miljoen, inclusief  een eenmalige bate van f 15 miljoen.

In de baggersector worden - conform eerdere verwachtingen - de gevolgen van economische problemen in enkele werelddelen, gecombineerd met de sterke uitbreiding van de wereldbagger-vloot, langzamerhand voelbaar. Op grond van de orderportefeuille verwacht HAM desondanks voor 1999 wederom een zeer goed resultaat.Door de desinvestering van HMI [installatietechniek] daalden de omzet en het resultaat, behaald met industriële activiteiten. De omzet van Tebodin [consultancy en engineering] en HCG [procesinstallaties en apparatenbouw] bleef op gelijk niveau en bedroeg f 595 miljoen. De winst op de industriële activiteiten bedroeg f 7 miljoen [f 25 miljoen]. De winstbijdrage van Tebodin was bevredigend, doch lager dan normaal door een verliesvoorziening bij een buitenlandse vestiging. HCG sloot het boekjaar af met een neutraal resultaat.

Tebodin verwacht een verbetering van het resultaat en HCG – ondanks de moeilijke markt – een positief resultaat.

Overigens heeft HBG voorzieningen getroffen met het oog op nog te treffen reorganisatie-maatregelen om een verdere resultaatsverbetering te realiseren. Deze voorzieningen overtroffen de boekwinst op de verkoop van niet-kernactiviteiten, waardoor per saldo een negatief bedrag van f 39 miljoen resteert.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, HBG Public Relations, telefoon 070 3722121.