Gang van zaken 2000

21 maart 2001 19:42 - Koninklijke BAM Groep nv

Bedrijfsopbrengsten + 8,4 %: van € 5 miljard naar € 5,4 miljard Voorzieningen van € 154 miljoen zorgen voor nettoverlies van € 67 miljoen Ongewijzigd dividend: € 0,73 per gewoon aandeel Orderportefeuille van uitstekende kwaliteit op recordniveau: € 5,9 miljard Vooruitzichten 2001: nettowinst van circa € 90 miljoen Ingrijpende herstructurering door programma's ter verbetering van verwerving en uitvoering van projecten, voor overhead-reductie en gecoördineerde inkoop Verbeterde risicomanagement-systemen breed geïmplementeerd.

Rijswijk – Door eenmalige voorzieningen ten bedrage van € 154 miljoen heeft HBG, Hollandsche Beton Groep nv, het boekjaar 2000 afgesloten met een nettoverlies van € 67 miljoen [1999: € 48 miljoen nettowinst], ofwel € 1,92 negatief [€ 1,41] per aandeel.

De reeds bij de publicatie van de halfjaarcijfers aangekondigde voorzieningen hebben voornamelijk betrekking op de Duitse activiteiten en komen grotendeels ten laste van de resultaten in de sector bouw en vastgoed en de sector civiel. In het tweede halfjaar van 2000 is € 10 miljoen ten laste van de voorzieningen van € 154 miljoen gebracht, waarna nog € 144 miljoen beschikbaar is.

HBG heeft in november met AGIV een schikking bereikt inzake de door HBG tegen AGIV aangespannen rechtszaak. Als gevolg daarvan is een bedrag van € 18 miljoen als bijzonder resultaat in de jaarrekening opgenomen. Dit bedrag is in mindering gebracht op de bovengenoemde voorziening, waardoor een bijzonder resultaat in de winst- en verliesrekening resteert van € 136 miljoen negatief.

Autonome groei en valuta-effecten

De bedrijfsopbrengsten van HBG namen in 2000 met ruim 8 procent toe tot € 5,4 miljard [€ 5 miljard], zowel door autonome groei [5,5 procent] als valuta-omrekeningseffecten [2,5 procent]. De groei was het sterkst in de sector civiel [vooral in Ierland, Nederland, België en de Verenigde Staten], bij HBG Bouw en Vastgoed en bij baggeronderneming HAM. De werkvoorraad lag eind 2000 op het recordniveau van € 5,9 miljard [€ 4,7 miljard]. Zowel de kwaliteit als spreiding van de werkvoorraad is goed.

Het bedrijfsresultaat voor bijzondere posten bedraagt € 85 miljoen en ligt daarmee op hetzelfde niveau als in 1999. Na bijzonder resultaat bedraagt de EBIT € 51 miljoen negatief [€ 84 miljoen positief].

Dividendvoorstel: € 0,73

Aandeelhouders wordt voorgesteld een dividend op gewone aandelen uit te keren ten bedrage van € 0,73 [€ 0,73] per gewoon aandeel van € 0,91. Het dividend kan naar keuze van de aandeelhouder geheel in gewone aandelen ten laste van de fiscaalvrije agioreserve worden uitgekeerd, dan wel geheel in contanten worden opgenomen. De keuze dient uiterlijk 6 juni 2001 op de gebruikelijke wijze via bank of commissionair kenbaar te zijn gemaakt.

Invoering 'percentage of completion'-methode

HBG neemt met ingang van 2000 – in overeenstemming met ontwikkelingen in de branche – de winst op werken naar rato van voortgang van het werk ['percentage of completion'-methode]. Voorheen werd de winst genomen bij oplevering, tenzij het een langlopend werk betrof. Verliezen worden onverminderd verantwoord op het moment dat ze worden onderkend. De wijziging van de accounting-standaard resulteert in een positieve bijdrage van netto € 31 miljoen, die als buitengewone bate is opgenomen in de jaarrekening. Door de invoering van de nieuwe accounting-standaard sluiten de gerapporteerde resultaten nauwer aan op de voortgang van de onderhanden werken. Dit draagt bij aan de grotere mate van transparantie die HBG nastreeft. Het bedrijfsresultaat [EBIT] over 1999 bedraagt op basis van 'completed contract' € 102 miljoen en op basis van 'percentage of completion' € 84 miljoen. Deze daling ad € 18 miljoen wordt veroorzaakt door de winstneming op projecten die in 1999 zijn opgeleverd, terwijl de productie voor een belangrijk deel heeft plaatsgevonden in de jaren 1997 en 1998.

Medewerkers – toekomstige aandeelhouders

Het gemiddeld aantal medewerkers daalde tot 20.081 [20.266]. Door autonome groei nam het personeelsbestand toe met circa 1.000 medewerkers, met name in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk. Reorganisaties – in het bijzonder in Duitsland – leidden tot een vermindering van 1.200 medewerkers.

HBG zal de aandeelhoudersvergadering op 23 mei 2001 voorstellen een aandelenoptieplan, alsook een aandelenspaarplan voor medewerkers goed te keuren, bedoeld om de betrokkenheid van medewerkers bij de Groep te stimuleren. HBG kent thans geen aandelenoptie- of spaarplan.

Winstverwachting

Mede gebaseerd op de omvang en kwaliteit van de orderportefeuille zal de nettowinst in 2001 – onverwachte omstandigheden voorbehouden – circa € 90 miljoen bedragen. HBG heeft begin 2001 een 'full potential programme' ingezet dat tot doel heeft de winstgevendheid zo snel mogelijk te verhogen. HBG heeft zich ten doel gesteld in 2003 een EBIT te realiseren van minimaal € 200 miljoen, ofwel circa 4 procent van de geprognosticeerde omzet.

Bedrijfsresultaat vóór rente en belasting [EBIT], bedrijfsopbrengsten en vooruitzichten per sector

Het bedrijfsresultaat [EBIT] van de sector bouw en vastgoed bedroeg € 46 miljoen negatief, inclusief een voorziening van € 44 miljoen. De resultaatontwikkeling van HBG Construction in het Verenigd Koninkrijk was goed. HBG Bouw en Vastgoed behaalde een resultaat dat iets onder het goede niveau van 1999 lag. Echter, een sterk gestegen winstbijdrage op vastgoedactiviteiten compenseerde de sterk tegenvallende resultaten op utiliteitsbouwactiviteiten. Het nettoresultaat van HBG Bau was nog negatief, maar overeenkomstig de eerdere prognoses.

De bedrijfsopbrengsten stegen tot € 2,4 miljard [€ 2,3 miljard]. Dit komt overeen met 45 procent [47 procent] van de concernomzet. De werkvoorraad nam met 26 procent toe tot ruim € 2,5 miljard. De vooruitzichten in deze sector zijn gunstig, mede op grond van de verwachting dat het resultaat van HBG Bau in 2001 break-even zal zijn.

Het gezamenlijk bedrijfsresultaat van de groepsmaatschappijen actief in de sector civiel bedroeg € 37 miljoen negatief, inclusief een voorziening van € 61 miljoen. In lijn met voorgaande jaren leverden Nuttall [in het Verenigd Koninkrijk] en Ascon [Ierland] uitstekende winstbijdragen. Het resultaat van HBG Civiel lag op een hoger niveau dan in 1999, mede door goede winstbijdragen van de Belgische bedrijfsonderdelen. Het resultaat van Interbeton is weliswaar positief, maar aanzienlijk lager dan in het verleden. Tegen de verwachtingen in resulteerden de activiteiten van HBG Constructors op de Amerikaanse markt in verlies. Wayss & Freytag Ingenieurbau had te kampen met onder meer verliezen op enkele werken buiten Duitsland, waardoor de groepsmaatschappij een aanzienlijk nettoverlies boekte. De bedrijfsopbrengsten van de sector civiel stegen tot ruim € 2,3 miljard, ofwel 43 procent [42 procent] van de concernomzet. De in het algemeen gunstige marktomstandigheden komen tot uitdrukking in de sterk gestegen omzet en werkvoorraad. De vooruitzichten in de civiele sector zijn positief.

HBG opereert in de sector baggeren met groepsmaatschappij HAM. HAM behaalde in 2000 op de wereldwijde baggermarkt bedrijfsopbrengsten van € 411 miljoen [€ 325 miljoen], ofwel 8 procent [7 procent] van de concernomzet. Het bedrijfsresultaat [EBIT] nam toe met 54 procent tot € 57 miljoen [€ 37 miljoen], waarmee HAM zich handhaaft als een van de bestpresterende ondernemingen in de baggerindustrie. De vooruitzichten in deze sector blijven onverkort goed.

De bedrijfsopbrengsten in de sector consultancy en engineering – door Tebodin – lagen met  € 133 miljoen op een gelijk niveau ten opzichte van 1999. Door een tijdelijk lagere bezettingsgraad op de Nederlandse markt nam het bedrijfsresultaat weliswaar af tot € 8 miljoen, maar blijft daarmee nog steeds op een zeer goed niveau. Tebodin verwacht voor 2001 dat omzet en resultaat zich op een vergelijkbaar niveau met het voorgaande jaar zullen bevinden.

Financiering en vermogen

Het eigen vermogen van de Groep daalde per saldo met € 99 miljoen tot € 281 miljoen ultimo 2000 met name als gevolg van de onttrekking door het nettoverlies over 2000 en aanpassing voor de invoering van 'percentage of completion'.

De solvabiliteit van HBG ultimo 2000 bedraagt 20 procent. In aansluiting op bancair gebruik, wordt de solvabiliteit gedefinieerd als het groepsvermogen, verhoogd met de belastinglatentie en de achtergestelde lening gedeeld door de totale activa. HBG streeft naar een solvabiliteit van minimaal 25 procent.

De bruto-investeringen bedroegen in 2000 € 165 miljoen [€ 168 miljoen]. Hiertoe behoren de investeringen in de grote sleephopperzuiger HAM 318 [tewaterlating mei 2001], alsmede de bij acquisities overgenomen materiële vaste activa. Rekening houdend met onder meer de  desinvesteringen die € 39 miljoen [€ 42 miljoen] bedroegen, daalden de netto-investeringen van € 125 miljoen naar € 120 miljoen.

Het vermogensbeslag in projectontwikkeling daalde met € 34 miljoen tot € 287 miljoen. Het Verenigd Koninkrijk en Nederland bleven daarbij op een met ultimo 1999 vergelijkbaar niveau van respectievelijk € 89 miljoen en € 66 miljoen. Het vermogensbeslag in Duitsland bedroeg € 131 miljoen na afwaardering met een bedrag van € 44 miljoen als onderdeel van de totale door de Groep noodzakelijk geachte voorzieningen van € 154 miljoen. Ook het bedrijfsresultaat op projectontwikkeling in Duitsland was nog sterk negatief. In Nederland was het bedrijfsresultaat van de vastgoedactiviteiten zeer goed, met name als gevolg van een sterke bijdrage uit de verkoop en realisatie van koopwoningen. Op de Britse markt werd een goed bedrijfsresultaat behaald bij de verkoop en realisering van enkele commerciële vastgoedprojecten.

De netto-liquiditeitspositie van de Groep [cash minus korte termijn bankleningen] stijgt met € 72 miljoen tot € 389 miljoen ultimo 2000, onder meer door verbeteringen in de positie van het werkkapitaal.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, HBG Public Relations, telefoon 070 3722121.