Gezamenlijk persbericht NBM-Amstelland en Koninklijke BAM Groep

1 september 2000 21:51 - Koninklijke BAM Groep nv

De bestuursvoorzitters van NBM-Amstelland en Koninklijke BAM Groep zullen vandaag, vrijdag 1 september 2000, een toelichting geven tijdens een persconferentie om 10.30 uur en tijdens een analistenbijeenkomst om 13.00 uur, beide in Hotel Okura te Amsterdam.

Koninklijke BAM Groep NV en bouwactiviteiten NBM-Amstelland NV samen verder als grootste bouwbedrijf op Nederlandse markt.

Koninklijke BAM Groep NV en NBM-Amstelland NV achten de verwachting gewettigd dat zij overeenstemming kunnen bereiken over het overnemen door Koninklijke BAM Groep van de uitvoerende activiteiten in bouw en infrastructuur van NBM-Amstelland.

Met een omzet van circa NLG 5,6 miljard en ruim 13.000 werknemers ontstaat onder de naam BAM-NBM de grootste bouwonderneming op de Nederlandse markt. Zij zal marktleider zijn in utiliteits- en woningbouw en de tweede speler in de aanleg van infrastructuur.

Bovendien bezet zij goede posities in een groot aantal specialismen: vastgoed, spoorbouw, verkeerstechniek, telecommunicatie-voorzieningen, installatie-techniek, industriële (prefab) bouwsystemen en de aanleg van (geboorde en afgezonken) tunnels.

De onderneming BAM-NBM kan door een bundeling van activiteiten beter inspelen op de toenemende vraag van opdrachtgevers naar totaaloplossingen bij complexe bouw-vraagstukken in stedelijke vernieuwingsgebieden en bij grote infrastructurele projecten. Dit biedt uitzicht op een hogere toegevoegde waarde.

NBM-Amstelland wil de middelen die vrijkomen door de transactie inzetten voor verdere verbetering van de balansverhoudingen en ter versterking van de activiteiten in handel, industrie en projectontwikkeling. 'Amstelland NV' wordt met een omzet van NLG 3,7 miljard een vooraanstaande speler in projectontwikkeling (verwachte omzet: NLG 1,4 miljard) en bouwmaterialen (NLG 2,3 miljard).

De transactie heeft als zodanig geen negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid. Beide ondernemingen verwachten een grotere aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt door een betere positionering.

Naar verwachting zal de beoogde transactie in het vierde kwartaal van 2000 haar beslag krijgen, waarbij Koninklijke BAM Groep de uitvoerende-bouwactiviteiten van NBM-Amstelland tegen contanten verwerft. De af te splitsen bouwactiviteiten van NBM-Amstelland bestaan uit de productgroepen NBM Beton- en Industriebouw BV, NBM-Amstelland Infrastructuur & Milieu BV, NBM Railinfrastructuur BV en NBM-Amstelland Verkeer, Telecom & Installaties van de divisie Mobiliteit en Infra en de productgroepen Nelissen van Egteren BV (utiliteitsbouw) en Wilma BV (woningbouw)die tot de divisie Wonen en Werken behoren.

De financiering door Koninklijke BAM Groep van de koopprijs zal voorshands geschieden uit beschikbare kasmiddelen en bankkrediet. Het garantievermogen van Koninklijke BAM Groep zal met het oog op de transactie worden versterkt; het ligt niet in de bedoeling ter gelegenheid van deze transactie het aantal gewone aandelen uit te breiden.

Als gevolg van deze transactie zal de winst per aandeel van de nieuwe onderneming, BAM-NBM, naar verwachting vanaf 2001 sterk stijgen ten opzichte van het huidige niveau van Koninklijke BAM Groep.
Door de afsplitsing van de uitvoerende bouw wordt Amstelland een onderneming met twee divisies, die elk een sterke en stabiele winstgevendheid laten zien. Amstelland streeft met de transactie onder andere naar een verhoging van de aandeelhouderswaarde en meer transparantie voor beleggers.

Er worden van deze transactie als zodanig geen negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid van de samen te voegen onderdelen verwacht. Als marktleider zal BAM-NBM een grotere aantrekkingskracht hebben op de arbeidsmarkt. Amstelland verwacht dat ook, door de betere positionering van haar activiteiten in projectontwikkeling, handel en industrie.

Ontwikkelingen op de Nederlandse bouwmarkt


Schaalvergroting

De markt van woningbouw, utiliteitsbouw, mobiliteit en infrastructuur wordt gekenmerkt door schaalvergroting. Op het speelveld zal een beperkt aantal toonaangevende spelers aanwezig zijn, naast vele kleine niche-spelers. In dit kader komt de bundeling van Koninklijke BAM Groep en de uitvoerende-bouwactiviteiten van NBM-Amstelland tegemoet aan de marktvraag.

Specialisatie

Door de toenemende schaal en complexiteit van bouw- en infrastructurele projecten bestaat bij opdrachtgevers behoefte aan gespecialiseerde aanbieders. Specialisatie biedt voordelen in termen van probleem oplossend vermogen, bekendheid en imago en de aantrekkelijkheid als werkgever.

Totaaloplossingen

Door de combinatie van talrijke specialisaties kan de nieuwe onderneming een totaal-bouwconcept aanbieden van voorbereiding. engineering en uitvoering tot en met onderhoudscontracten. Ook dit voorziet in een toenemende behoefte van de markt.

Profiel BAM-NBM

 • BAM-NBM initieert, realiseert en onderhoudt bouwwerken en installaties voor wonen, werken, transport en recreatie.
 • BAM-NBM zal dit doen door middel van werkmaatschappijen, die gebundeld zijn in vier sectoren: Bouw, Vastgoed, Intra en Techniek.
 • BAM-NBM heeft Nederland en België als thuismarkten.
 • BAM-NBM is de grootste bouwgroep op de Nederlandse markt.
 • BAM-NBM heeft expertise op het gebied van utiliteits- en woningbouw, vastgoedontwikkeling, wegen- en leiding bouw, beton- en industriebouw, industriële (prefab)bouwsystemen, de aanleg van (geboorde en afgezonken) tunnels, railbouw, verkeers- en parkeersystemen. de aanleg en het onderhoud van telecommunicatievoorzieningen (inclusief glasvezel) en installatietechniek (zowel elektrotechnisch, werktuigbouwkundig als industrie).
 • BAM-NBM is in staat zowel kleine eenvoudige werken als zeer grote en complexe werken tot stand te brengen, te initiëren en te onderhouden op alle onderdelen van de bouwmarkt.
 • BAM-NBM streeft naar rendabele groei door het uitbouwen van de afzonderlijke marktposities in de verschillende sectoren en door synergie tussen sectoren te benutten in multi-disciplinaire projecten.
 • BAM-NBM blijft preferred supplier van Amstelland Ontwikkeling; de bestaande samenwerking met de ontwikkelingsmaatschappij van NBM-AmsteJland zal worden bestendigd.

Indien de omzetprognose van Koninklijke BAM Groep en de uitvoerende bouwactiviteiten van NBM-Amstelland voor het jaar 2000 pro forma samengesteld zou worden, zou een omzet van circa NLG 5,6 miljard gerealiseerd worden.

Pro-forma omzet BAM-NBM ( x NLG miljoen)

 
 

BAM

NBM

BAM-NBM

Bouw/Vastgoed

1720

1630

3350

Infra

 770

1380

2150

Techniek

 360

-

360

 

2850

3010

5860

Af: interne omzet

(180)

(30)

(210)

 

2670

2980

5650

De Pro forma orderportefeuille omvat werken tot een totaal bedrag van NLG 7 miljard.

Organisatie BAM-NBM

De raad van bestuur van BAM-NBM zal bestaan uit de heren dr.ir. W. van Vonno, voorzitter, ir. J.A.P. van Oosten en ir. N.J. de Vries.

De uitvoerende-bouwactiviteiten van NBM-Amstelland zullen voorshands als zelfstandige eenheden opereren vanuit de sector van Koninklijke BAM Groep waartoe zij gaan behoren. Dit is de sector Bouw voor de productgroepen woningbouw en utiliteitsbouw en de sector Intra voor de productgroepen beton- en industriebouw, infrastructuur & milieu, railinfrastructuur en verkeer, telecom & installaties. Gevestigde bedrijfsnamen, zoals NBM, Wilma en Nelissen Van Egteren, blijven behouden. De raad van bestuur zal in overleg met de directies van de desbetreffende werkmaatschappijen van de nieuwe combinatie een actieprogramma tot uitvoering brengen om de voordelen van de samenwerking ten aanzien van synergie, efficiency, marktbenadering en human resources volledig te benutten.

Motivatie NBM-Amstelland: nieuwe concernstrategie

In maart 2000 heeft NBM-Amstelland aangekondigd een heroriëntatie te starten met het oog op de verdere toekomst van de onderneming. Hiermee wil NBM-Amstelland betere groeimogelijkheden voor al haar activiteiten tot stand brengen, een uitdagende werkomgeving voor haar werknemers creëren en de aandeelhouderswaarde optimaliseren.

In het huidige concemverband zijn de mogelijkheden voor de financiering van verdere groei van elk van de drie kernactiviteiten (projectontwikkeling, uitvoerende bouw en handel/industrie) beperkt.

De raad van bestuur van NBM-Amsteliand is van mening dat er betere perspectieven ontstaan voor de uitvoerende bouw als deze afzonderlijk verder gaat met een nieuwe sterke partner. Door vroegtijdig actief in te spelen op het concentratieproces is NBM-Amstelland in staat geweest om, in het belang van de werknemers en de aandeelhouders, zorgvuldig af te wegen wie de meest geëigende partner is.

Het voornemen is de naam van NBM-Amstelland te wijzigen in Amstelland NV. Haar omzet zal circa NLG 3,7 miljard bedragen, verdeeld over projectontwikkeling (NLG 1,4 miljard) en handel en industrie (NLG 2,3 miljard). Daarmee concentreert NBM-Amstelland zich op sectoren waarin zij een leidende positie heeft en waarin hogere rendementen gerealiseerd worden. Projectontwikkeling is de topspeler op de Nederlandse woningmarkt, heeft een leidende positie in de ontwikkeling van commercieel vastgoed en beschikt over een grond portefeuille die garant staat voor de ontwikkeling van ruim 30.000 woningen. Handel en industrie bekleedt eveneens leidende posities in de fabricage, handel en het transport van bouwmaterialen en bouwstoffen en in de exploitatie van Gamma- en Karwei bouwmarkten.

De nieuwe positionering in projectontwikkeling, handel en industrie biedt betere mogelijkheden voor de financiering van de groei van de ondernemingen. Zij draagt bij aan transparantie voor beleggers. De strategie van deze ondernemingen blijft gericht op autonome groei, acquisities en het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden met derden.

Motivatie Koninklijke BAM Groep

Koninklijke BAM Groep behoort evenals NBM-Amstelland tot de toonaangevende spelers op de bouwmarkt in Nederland. De uitvoerende-bouwactiviteiten van NBM-Arnstelland vormen voor Koninklijke BAM Groep een logische aanvulling. De activiteiten sluiten goed aan.

 • Het aanvullende karakter van de samen te voegen ondernemingen biedt Koninklijke BAM Groep onder meer de volgende voordelen:
 • een leidende positie in Nederland op de utiliteitsbouwmarkt en op de woningbouwmarkt;
 • een sterke positie op het gebied van infrastructuur;
 • een goede functionele en regionale spreiding in Nederland;
 • realisatie van de strategische doelstelling tot versterking van haar positie op de Nederlandse bouw- en inframarkt; verwerving van een positie op de snel groeiende markt voor railbouw;
 • het creëren en benutten van efficiency- en synergievoordelen.

Het ligt in het voornemen van Koninklijke BAM Groep om in de jaarvergadering 2001 bestuursvoorzitter A. Baar uit te nodigen om zitting te nemen in de Raad van Commissarissen.

De betrokken ondernemingsraden zal advies worden gevraagd. De vakorganisaties, de ondernemingsraden, de SER-Commissie voor Fusie-aangelegenheden en Amsterdam Exchanges N. V. zijn heden geïnformeerd over de voorgenomentransactie. De voorgenomen transactie zal worden aangemeld bij de NederlandseMededingingsautoriteit.

Bunnik, Den Haag, 1 september 2000

Noten:


Publicatie halfjaarcijfers Koninklijke BAM Groep

Koninklijke BAM Groep publiceert haar halfjaarbericht 2000 op 15 september 2000 voor beurs, conform de eerdere aankondiging. Vooruitlopende op dit halfjaarbericht wordt door Koninklijke BAM Groep NV medegedeeld, dat de omzet van de productie voor derden in het eerste halfjaar met 15% is gestegen tot NLG 1.209 miljoen (1e halfjaar 1999 NLG 1.049 miljoen). De nettowinst is met 26% gestegen tot NLG 21,2 miljoen (1e halfjaar 1999 NLG 16,8 miljoen). Voor geheel 2000 wordt de prognose van de nettowinst naar boven bijgesteld. Thans wordt, exclusief de invloed van de voorgenomen overname, een nettowinst verwacht op een niveau dat 25% hoger ligt dan over 1999.

Voor verdere informatie

 • BAM: mr. K. Waasdorp, 030-6598383
 • NBM-Amstelland: drs. B. Schoemaker, 070-3383555