Halfjaarcijfers 2001

4 september 2001 12:52 - Koninklijke BAM Groep nv
  • Operationeel bedrijfsresultaat eerste halfjaar 2001: € 59 miljoen [+40%]
  • Verwachte autonome groei operationeel bedrijfsresultaat over 2001 ten minste 40%
  • Nettoresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening eerste halfjaar: € 36 miljoen; netto buitengewone bate € 14 miljoen
  • Handhaving verwachting nettoresultaat 2001: € 90 miljoen
  • Bedrijfsopbrengsten eerste halfjaar: € 2,6 miljard
  • Significante verbetering van solvabiliteit per 30 juni 2001: 22,7%; verwachting ultimo 2001 ten minste 25%
  • Werkvoorraad met € 6,4 miljard [€ 5,9 miljard ultimo 2000] op uitstekend niveau

HBG: sterke stijging bedrijfsresultaat

Rijswijk – HBG, Hollandsche Beton Groep nv, heeft het eerste halfjaar van 2001 succesvol afgesloten. Het bedrijfsresultaat is met circa 40% toegenomen tot € 59 miljoen. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting bedraagt € 36 miljoen. Tevens is in het eerste halfjaar een buitengewoon resultaat na belastingen gerealiseerd van € 14 miljoen. Op grond van de positieve ontwikkeling meent HBG dat het nettoresultaat over geheel 2001, overeenkomstig de eerder uitgesproken winstverwachting, € 90 miljoen zal bedragen.

De bedrijfsopbrengsten van de Groep stegen tot € 2.582 miljoen. Dit betekent een toename van de gecontinueerde activiteiten met 8,7%, waarvan 1,5% valuta-effecten. Ook de werkvoorraad heeft zich gunstig ontwikkeld en ligt met € 6,4 miljard [€ 5,9 miljard] op een uitstekend niveau en is van goede kwaliteit.

De solvabiliteit is gestegen van 19,9% ultimo 2000 tot 22,7% per 30 juni 2001. Naar verwachting zal de solvabiliteit ultimo 2001 boven het beoogde niveau van 25% uitkomen.

HBG onderscheidt de bedrijfsactiviteiten naar de vier sectoren Bouw en vastgoed, Civiel, Baggeren en Consultancy en engineering.

Sector Bouw en vastgoed

De Groep realiseerde in de sector Bouw en vastgoed gedurende het eerste halfjaar 2001 bedrijfsopbrengsten ter hoogte van € 1.173 miljoen [+3,4%], ofwel 45% [46%] van de totale bedrijfsopbrengsten. Het operationele resultaat [EBIT] in het eerste halfjaar 2001 bedroeg € 12 miljoen [€ 16 miljoen]. HBG behaalde in deze sector over 2000 een negatief operationeel resultaat van € 5 miljoen. In het tweede halfjaar 2001 wordt een vergelijkbaar resultaat met het eerste halfjaar verwacht. In Nederland is sprake van duidelijk betere resultaten. Ook de ontwikkeling van het resultaat in het Verenigd Koninkrijk verloopt goed. De Duitse bouwactiviteiten zullen dit jaar naar verwachting met een break-even resultaat afsluiten. De werkvoorraad ligt met € 2,5 miljard [€ 2,5 miljard ultimo 2000] op een goed niveau.

Sector Civiel

De bedrijfsopbrengsten van de sector Civiel namen ten opzichte van het eerste halfjaar 2000 toe tot € 1.156 miljoen [+13,6%]. Deze stijging kwam vooral tot stand door de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Het aandeel in de totale bedrijfsopbrengsten bedroeg 45% [42%]. Het operationele resultaat [EBIT] bedroeg het eerste halfjaar € 26 miljoen [€ 15 miljoen]. De forse verbetering in het eerste halfjaar zal zich, naar verwachting, voortzetten in de rest van het jaar. De herstructurering van de Duitse activiteiten verloopt bevredigend en voor 2001 wordt een geringe winstbijdrage verwacht. De resultaten in de Verenigde Staten zijn positief, maar nog niet op het gewenste niveau. De werkvoorraad bedroeg ultimo juni 2001 € 3,2 miljard [€ 2,7 miljard ultimo 2000]. Deze toename is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan grote infrastructurele projecten in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Sector Baggeren

De wereldwijde baggermarkt blijft onverminderd positief. De bedrijfsopbrengsten van baggeronderneming HAM stegen ten opzichte van het eerste halfjaar 2000 met 13% tot € 212 miljoen. Het operationele resultaat [EBIT] bedroeg € 17 miljoen en ligt hiermee op hetzelfde niveau als vorig jaar. Ten opzichte van 2000 verwacht HAM – overeenkomstig de eerder uitgesproken prognoses – een lager, maar overigens zeer goed, operationeel resultaat. De werkvoorraad bleef op het hoge niveau van € 0,7 miljard.

HBG heeft op 26 juni 2001 een overeenkomst getekend met Ballast Nedam nv over samenvoeging van de wederzijdse baggeractiviteiten in Ballast HAM Dredging bv. De Ondernemingskamer heeft door een voorlopige voorziening de uitvoering van deze samenvoeging opgeschort. Derhalve zijn de effecten van Ballast HAM Dredging niet in dit halfjaarbericht verwerkt.

Sector Consultancy en engineering

Tebodin presteert naar verwachting en realiseerde bedrijfsopbrengsten van € 65 miljoen [+3,2%]. Het operationele resultaat [EBIT] ligt met € 4 miljoen in lijn met vorig jaar. Voor het tweede halfjaar verwacht Tebodin een vergelijkbaar resultaat. De werkvoorraad bedroeg medio 2001 € 72 miljoen [€ 65 miljoen ultimo 2000].

Acquisities en desinvesteringen

HBG heeft het belang van 29 procent in NEM bv – gespecialiseerd in milieu- en energietechniek –gedurende het eerste halfjaar 2001 met boekwinst verkocht aan L. & C. Steinmüller. Het buitengewoon resultaat ná belastingen bedraagt per saldo € 14 miljoen.

Wayss & Freytag Ingenieurbau heeft dochteronderneming Mansfeld Würzelbau GmbH afgestoten. Deze onderneming opereerde met circa 60 medewerkers in het oostelijk deel van Duitsland.

Tebodin heeft het technisch adviesbureau Cebeco Consulting Engineers bv [CCE] te Deventer overgenomen. CCE telt ruim veertig medewerkers en beschikt over grote specialistische kennis en ervaring met de landbouwindustrie. De omzet bedraagt circa € 4 miljoen. De specialistische expertise van CCE biedt een waardevolle aanvulling op het activiteitenpakket van Tebodin. HBG Ascon heeft het Ierse aannemingsbedrijf Thomas Logan and Sons Ltd overgenomen, gespecialiseerd in grondwerken. Logan heeft een omzet van circa € 12 miljoen en telt circa 75 medewerkers. Logan beschikt over een uitgebreid materieelpark en ervaren personeel, beide voor HBG Ascon van grote betekenis om de marktpositie verder te versterken.

Full Potential Programme

De drie herstructureringsprogramma's om tot verbetering te komen op operationeel gebied ['commercial and executional excellence'], inkoop ['purchasing'] en overhead – gezamenlijk het Full Potential Programme genaamd – liggen op schema. Door het FPP dient het bedrijfsresultaat in 2003 te verbeteren tot een EBIT van minimaal € 200 miljoen.

Nadere informatie:

drs. A.C. Pronk, HBG Public Relations, 070 3722121.