HBG en Strukton: opdrachtgever NS niet benadeeld bij aanleg tweede Schipholspoortunnel

12 mei 2000 13:16 - Koninklijke BAM Groep nv

HBG, Hollandsche Beton Groep nv en Strukton Groep nv hechten er aan in het licht van de publiciteit rond de aanleg van de tweede Schipholspoortunnel, vast te stellen dat opdrachtgever NS door de bouwcombinatie – waarin is deelgenomen door een groepsmaatschappij van HBG en Strukton – niet is benadeeld.

Het project is door de bouwcombinatie uitgevoerd in het kader van een bouwteam-contract. Voor deze contractvorm is door de opdrachtgever gekozen om de snelst mogelijke uitvoeringsperiode te waarborgen. Voorafgaand aan elk van de 65 deelcontracten is met NS onderhandeld over de aanneemsommen. Deze onderhandelingen vonden plaats op basis van een begroting waarin rekening was gehouden met een marge van tien procent voor algemene kosten, winst en riscio. Op grond van deze begrotingen zijn per deelproject de aanneemsommen contractueel vastgelegd. De risico's voor kostenoverschrijdingen – maar ook eventuele voordelen – lagen bij de aannemers. De bouwcombinatie heeft de opdrachtgever gefactureerd overeenkomstig de contracten. Efficiency-voordelen en inkoopkortingen, die zijn behaald na afsluiting van deze contracten, hebben bijgedragen tot een aanzienlijk hoger winstniveau op de totale aanneemsom van f 500 miljoen. De looptijd van het werk bedroeg circa tien jaar.

Zoals bekend is het project onderworpen geweest aan een onderzoek door KPMG Forensic Accounting in opdracht van NS. De bouwcombinatie heeft hieraan meegewerkt. Hierbij zijn alle richtlijnen en procedures voor een integere bedrijfsvoering ten spijt – in de boekhouding van de bouwcombinatie onregelmatigheden vastgesteld.

Gedurende de uitvoering van dit werk heeft de projectorganisatie gefaald in - de correcte verkoop van een deel van de restmaterialen, met name het zogenoemde afbrandijzer van damwanden. Hierdoor is een bedrag aan 'zwart geld' verworven, waarmee onder meer vakantiekrachten zijn betaald; - het voorkomen dat incidentele facturen voor privé-aankopen in de projectboekhouding terechtkwamen, ook al zijn die verrekend met de betrokken medewerkers.

Tevens is vastgesteld dat door de bouwcombinatie rekeningen zijn gefingeerd om winsten te verschuiven. Door deze onnodige en onreglementaire facturering heeft de aannemerscombinatie intern en extern eventuele discussie over het hoge – maar geheel legitieme – winstniveau uit de weg willen gaan.

HBG en Strukton betreuren het ten zeerste dat juist hiermee grond wordt gegeven aan de onjuiste veronderstelling als zou dit hebben geleid tot benadeling van de opdrachtgever. Zoals ook door KPMG Forensic Accounting is vastgesteld, is dit niet het geval.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, teefoon 070 3722121