HBG handhaaft resultaat

2 september 1999 22:45 - Koninklijke BAM Groep nv

Hollandsche Beton Groep nv, behaalt in het eerste halfjaar 1999 een resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen van f 56 miljoen [f 54 miljoen], ofwel per aandeel f 1,61 [f 1,61]. De nettowinst is met f 59 miljoen gelijk aan het eerste halfjaar 1998. De nettowinst per aandeel bedraagt f 1,71 [f 1,76].

De cashflow bedraagt f 140 miljoen [f 147 miljoen], per aandeel f 4,06 [f 4,39]. De balans-verhoudingen en solvabiliteit zijn vergelijkbaar met 1998.

De groepsmaatschappijen van HBG tonen over het algemeen goede resultaten, met uitzondering van Wayss & Freytag AG. De huidige werkvoorraad van f 10,8 miljard bevindt zich op een hoog niveau. HBG verwacht – onvoorziene omstandigheden voorbehouden – een gelijkblijvend nettoresultaat over 1999.

Betere resultaten in het Verenigd Koninkrijk

HBG verwacht dat de omzet op de Britse bouwmarkt verder toeneemt tot circa f 3 miljard en rekent eveneens op een stijging van de nettowinst. De verbetering van het resultaat komt enerzijds voort uit de positieve effecten van de eerdere clustering van utiliteitsbouwbedrijven en anderzijds door de zeer goede resultaten in de civiele sector.

Handhaving goede prestaties op Nederlandse bouwmarkt

De activiteiten van de Groep op de Nederlandse bouwmarkt blijven in omvang en resultaat op een goed niveau. Op grond van het eerste halfjaar verwacht HBG een hoger resultaat te kunnen boeken bij een omzet van ruim f 2 miljard.

Teleurstellende resultaten in Duitsland

Het resultaat van Wayss & Freytag op de Duitse bouwmarkt is teleurstellend. De marktomstandig-heden blijven onveranderd slecht. Door een selectief aannemingsbeleid daalt de omzet in de Duitse markt aanzienlijk tot een niveau van f 1,8 miljard. De ingrijpende reorganisaties hebben – tegen de verwachting in – nog niet geleid tot verbetering van de marges. Op grond van de resultaten in het eerste halfjaar zal het verlies van Wayss & Freytag in 1999 toenemen tot meer dan f 100 miljoen. Verdere maatregelen zijn genomen ter versterking van de organisatie.

Gevarieerd beeld internationale bouwactiviteiten

In Ierland stijgen omzet en resultaat naar een hoog niveau. In België blijft sprake van goede resultaten. Overigens zal het resultaat van de internationale bouwactiviteiten in 1999 onder het niveau liggen van het voorafgaande jaar, voornamelijk doordat enkele grote projecten eerst na 1999 zullen worden opgeleverd. Door de bundeling van de activiteiten op de bouwmarkt in de Verenigde Staten in de groepsmaatschappij HBG Constructors verwacht HBG optimaal te kunnen profiteren van de goede marktomstandigheden. HBG Constructors toont een gezonde groei en kent een uitstekende werkvoorraad.

Beter resultaat industriële activiteiten

In de industriële sector is sprake van een ruime verbetering van de winst.

Uitstekende prestaties baggerdivisie; grote sleephopperzuiger voor HAM

HAM handhaaft op de wereldwijde baggermarkt het uitstekende winstniveau bij gelijkblijvende omzet. Nog in de loop van 1999 zal door HAM een grote sleephopperzuiger worden besteld, waarmee een investering is gemoeid van circa f 200 miljoen.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, HBG Public Relations, telefoon 070 3722121.