HBG zet ingrijpende koerswijziging in en treft EUR 166 miljoen voorzieningen

4 september 2000 21:59 - Koninklijke BAM Groep nv

Strategische heroriëntatie in gang gezet.

 • ‘Full potential program' gericht op identificatie en realisatie van 'benchmark'-programma voor winstverbetering.
 • Invoering systeem value based management: inzicht waardecreatie
 • Invoering 'percentage of completion' [POC] vergroot transparantie
 • Herschikking en aanpassing van activiteitenportfolio; afstoten van onderdelen die onvoldoende duurzaam bijdragen aan resultaten
 • Focus op cashgenererende en kostenbesparende maatregelen
 • In het kader van koerswijziging: voorzieningen van EUR 166 miljoen
 • Verwacht bedrijfsresultaat 2000 vóór voorziening: EUR 90 miljoen; verwacht nettoverlies 2000: EUR 68 miljoen ten gevolge van voorzieningen

Kerncijfers per 30 juni 2000

 • Omzet aan derden: na voorzieningen EUR 2.441 miljoen; vóór voorzieningen + 11%
 • Nettowinst: na voorzieningen EUR –102 miljoen; vóór voorzieningen EUR 64 miljoen [waarvan POC: 36 mio]
 • Nettowinst in % van het eigen vermogen: na voorzieningen–39%; vóór voorzieningen 25% [waarvan POC: 13%]
 • Nettowinst per gewoon aandeel: na voorzieningen  EUR –2,92; vóór voorzieningen  EUR 1,83[waarvan POC: 1,03]
 • Werkvoorraad eind 2000 op recordniveau [EUR 5,2 miljard]; goede kwaliteit en spreiding.

Rijswijk – HBG, Hollandsche Beton Groep nv, heeft een ingrijpende koerswijziging in gang gezet. Centraal staat de strategische heroriëntatie, die begin 2001 zal zijn afgerond. Hiermee wil de Raad van Bestuur de Groep en de individuele groepsmaatschappijen scherper richten op de product-/marktcombinaties die winstgevende groei inhouden en die optimaal aansluiten op de capaciteiten van HBG. Tevens dient de kwaliteit van medewerkers en bedrijfsprocessen verder te verbeteren. De Groep voert een 'benchmark'-programma in en gaat over op het systeem van value based management teneinde de accountability van management te vergroten. Dit pakket maatregelen zal leiden tot hogere aandeelhouderswaarde. De Groep stelt zich met de strategische heroriëntatie tot doel om op het punt van winstgevendheid tot de top van de internationale bouwondernemingen te behoren en zal activiteiten die niet structureel en duurzaam aan de winst bijdragen, afstoten.

HBG zal voorzieningen treffen ten bedrage van circa EUR 166 miljoen. HBG verwacht hierdoor voor het gehele jaar 2000 uit te komen op een nettoverlies van EUR 68 miljoen [1999: EUR 63 miljoen nettowinst]. HBG zal in mei 2001 aandeelhouders niettemin een dividend voorstellen van het niveau van 1999 [EUR 0,73 per gewoon aandeel van EUR 0,91].

De voorzieningen zijn verwerkt in het bedrijfsresultaat als bijzondere posten [EUR 154 miljoen] en onder de buitengewone baten/lasten [EUR 12 miljoen]. Het betreft voorzieningen voor de afwaardering van enkele deelnemingen en verliezen op enige omvangrijke werken van Wayss & Freytag Ingenieurbau, de te verwachten kosten in verband met de reorganisatie van deze groepsmaatschappij, de afwaardering van enige projecten in de Duitse vastgoedportfolio, de verhoging van de voorziening voor risico's inzake kosten en claims voor reeds opgeleverde werken en een voorziening voor de te verwachten kosten in verband met de doorvoering van reorganisaties en herpositionering in het kader van de ingezette koerswijziging.

Van de totale voorziening van EUR 166 miljoen zal circa EUR 70 miljoen leiden tot cashflow-uitgaven in 2001 en later.

Bedrijfsresultaat 2000: circa EUR 90 miljoen

Het verwachte bedrijfsresultaat vóór bijzondere lasten bedraagt circa EUR 90 miljoen, onder toepassing van de 'percentage of completion'-methode van resultaatberekening. Onder toepassing van de 'completed contract'-methode van resultaatberekening, die tot en met 1999 werd gehanteerd, bedraagt het bedrijfsresultaat EUR 78 miljoen [EUR 102 miljoen].

De Raad van Bestuur is tevreden over de goede prestaties van de groepsmaatschappijen in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en België. De groepsmaatschappij HAM handhaaft onverkort de uitstekende positie op de wereldbaggermarkt. In de Nederlandse markt verlopen de wegenbouwwerken voorspoedig en wordt een hoog rendement op de projectontwikkelingsactiviteiten behaald, alsmede op de bouw van de door HBG ontwikkelde Waarde- & Riantwoningen. Ook de resultaten op het gebied van consultancy en engineering zijn van goed niveau.

Op basis van value based management en accountability zal de Raad van Bestuur voor de Nederlandse groepsmaatschappijen HBG Bouw en Vastgoed en HBG Civiel taakstellingen formuleren om de achterblijvende resultaten in enkele regio's op grote utiliteitsbouw- en woningbouwprojecten, respectievelijk grote infrastructurele werken, drastisch te verbeteren. Dit zal tevens het geval zijn bij Interbeton [projecten buiten Europa] en HBG Constructors in de Verenigde Staten, waar de benutting van kansen in de sterk groeiende infrastructurele markt investeringen vraagt. Een intensief 'benchmark'-programma, waarbij groepsmaatschappijen van HBG in financieel opzicht de bestpresterende ondernemingen in hun markten dienen te zijn, zal verdere ondersteuning bieden voor winstverbetering.

Duitsland

De Raad van Bestuur is ervan overtuigd, dat de Groep succesvol kan opereren in Duitsland, de grootste bouwmarkt van Europa. HBG opereert hier met de groepsmaatschappij HBG Bau in de sector utiliteitsbouw en met Wayss & Freytag Ingenieurbau in de civiele sector. Tevens is HBG actief in de vastgoedmarkt. De eerdere drastische reorganisatie van de utiliteitsbouw-ondernemingen heeft positief uitgewerkt. Zowel de omvang van als de marges op de door HBG Bau in het eerste halfjaar verworven utiliteitsbouwprojecten bieden goede vooruitzichten. De Groep zag zich echter in het tweede kwartaal geconfronteerd met tegenvallers bij Wayss & Freytag Ingenieurbau. Dit heeft de Raad van Bestuur gebracht tot het doorvoeren van een vergelijkbaar pakket maatregelen dat bij HBG Bau succesvol is gebleken. De daarvoor noodzakelijke reorganisatiekosten vormen onderdeel van de totale voorzieningen.

Verdere uitbouw in onderdelen met hogere waardecreatie

Voorts zullen in het kader van de strategische heroriëntatie initiatieven worden genomen voor een verdere versterking van de uitstekende positie op de Britse markt voor PFI-projecten [Private Finance Initiative] en het uitbouwen van de woningbouwrechten in Nederland, die nu reeds de bouw van 12.000 woningen ondersteunen. Bovendien wil HBG een meer prominente rol vervullen in het voor- en natraject van het uitvoerende bouwproces – vanaf het ontwikkelingsstadium tot en met onderhoud en facility management – in het bijzonder voor multidisciplinaire infrastructurele werken. Hiervoor zal het noodzakelijk zijn de consultancy-capaciteiten van de Groep verder uit te breiden.

Wijziging financiële aansturing groepsmaatschappijen

De Raad van Bestuur zal de prestaties van de groepsmaatschappijen beter kunnen beoordelen door de invoering van EPR [Economic Profit Realised], als onderdeel van value based management.
HBG neemt met ingang van 2000 – in overeenstemming met ontwikkelingen in de sector – de winst op werken naar rato van voortgang van het werk ['percentage of completion'-methode]. Voorheen werd de winst genomen bij oplevering, tenzij het een langlopend werk betrof. Verliezen worden onverminderd verantwoord op het moment dat ze worden onderkend. De wijziging van de accounting-standaard resulteert in een positieve bijdrage van netto EUR 36 miljoen, die als buitengewone bate is opgenomen in de prognose voor geheel 2000. De invoering van de nieuwe accounting-standaard draagt bij aan de grotere mate van transparantie die HBG nastreeft.

In het kader van accountability acht HBG het van belang, dat de beloning van management wordt gerelateerd aan de overeengekomen benchmark.

Cashgenererende en kostenbesparende maatregelen

De cashflow zal voor 2000 EUR 80 miljoen bedragen [EUR 156 miljoen], per aandeel EUR 2,29 [EUR 4,58]. Deze cashflow is het saldo van EUR 68 miljoen nettoverlies, EUR 88 miljoen afschrijvingen, een correctie voor non-cashflow-uitgaven van EUR 96 miljoen [onderdeel van de voorziening van EUR 166 miljoen] en de invloed van de invoering van 'percentage of completion'. De balansverhoudingen zullen worden beïnvloed door de getroffen maatregelen, maar bieden opdrachtgevers en aandeelhouders ruim voldoende financiële zekerheden. De solvabiliteit zal eind 2000 circa 20% bedragen. HBG kent de hoogste prioriteit toe aan het versterken van de balans en het herstellen van de solvabiliteit op een niveau boven 25%. Hiertoe is inmiddels gestart met een ingrijpend programma van cashgenererende en kostenbesparende maatregelen.

Werkvoorraad 2000 op recordniveau: EUR 5,2 miljard

HBG voorziet eind 2000 een werkvoorraad van EUR 5,2 miljard [EUR 4,8 miljard]. De toename hangt samen met omvangrijke opdrachten voor baggerprojecten in Zuidoost-Azië en nieuwe bouwopdrachten in de Verenigde Staten. Op grond van de omvang en de goede kwaliteit van de werkvoorraad streeft HBG voor het jaar 2001 een nettowinstmarge van circa 2% na.

Het voornemen bestaat de in mei 2001 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor te stellen de beschermingspreferente aandelen, die eerder dit jaar zijn uitgegeven, in te trekken.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, HBG Public Relations, telefoon 070 3722121.