Koninklijke BAM Groep en AM bereiken definitieve overeenstemming

21 december 2005 20:25 - Koninklijke BAM Groep nv

In navolging van de persberichten uitgebracht op 30 september 2005, 10 november 2005 en 12 december 2005, kondigen Koninklijke BAM Groep, Bieder en AM hierbij aan dat overeenstemming is bereikt met betrekking tot een aanbevolen openbaar bod op alle uitstaande aandelen en warrantrechten AM door Bieder. Het biedingsbericht zal beschikbaar worden gemaakt op 22 december 2005.

Klik hier om het volledige persbericht te downloaden.

Bieder, een groepsmaatschappij van Koninklijke BAM Groep, doet een aanbevolen openbaar bod op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van AM (Aandelen) en een aanbevolen openbaar bod op alle geplaatste en uitstaande warrantrechten, inwisselbaar voor Aandelen (Warrants en samen met de Aandelen, de Effecten) (de Biedingen). De Effecten zijn genoteerd op Eurolist bij Euronext Amsterdam N.V. (Euronext Amsterdam). De Biedingen zullen tijdens een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders worden besproken door de raad van bestuur en de raad van commissarissen van AM, in overeenstemming met artikel 9q Besluit Toezicht Effectenverkeer 1995 (Bte), die zal worden gehouden in het Crown Plaza Promenade Hotel, Van Stolkweg 1, Den Haag, om 14:00 uur Nederlandse tijd op 12 januari 2006.

De Biedingen

Houders van Aandelen (Aandeelhouders) die hun Aandelen aanmelden, zullen na gestanddoening een bedrag ontvangen van EUR 10,15 (cum dividend en andere uitkeringen) in contanten per Aandeel. Houders van Warrants (Warranthouders en samen met de Aandeelhouders, de Effectenhouders) die hun Warrants aanmelden, zullen na gestanddoening een bedrag ontvangen van EUR 2,30 in contanten per Warrant. De Biedingen worden unaniem aanbevolen door de raad van bestuur en de raad van commissarissen van AM. De Biedingen worden uitgebracht op de wijze en onder een aantal voorwaarden, die zijn uiteengezet in het biedingsbericht, gedateerd 22 december 2005 (het Biedingsbericht).

De Aanmeldingstermijn van de Biedingen

Effectenhouders kunnen hun Effecten vanaf 23 december 2005, 9:00 uur Nederlandse tijd tot 20 januari 2006, 15:00 uur Nederlandse tijd aanmelden (de Aanmeldingstermijn), behoudens verlenging van de Aanmeldingstermijn in de zin van artikel 9o lid 5 Bte. Bieder zal uiterlijk op 27 januari 2006 aankondigen of zij de Biedingen al dan niet gestand doet, behoudens verlenging van de Aanmeldingstermijn.

Gestanddoening

Binnen vijf beursdagen na de sluitingsdatum van de Aanmeldingstermijn, zal Bieder aankondigen of de Biedingen gestand worden gedaan als bedoeld in artikel 9t lid 4 Bte, gebaseerd op het feit dat aan de voorwaarden van de Biedingen is voldaan of dat daarvan afstand is gedaan. Tot deze voorwaarden behoort onder meer de voorwaarde dat tenminste 80% van de Effecten onder de Biedingen zijn aangemeld.

Verlenging

Bieder kan de Aanmeldingstermijn verlengen. Uiterlijk op de derde beursdag na het einde van de Aanmeldingstermijn om 15:00 uur Nederlandse tijd zal publiekelijk worden aangekondigd of de Aanmeldingstermijn wordt verlengd, in overeenstemming met artikel 9o lid 5 Bte 1995. Gedurende een dergelijke verlenging van de Aanmeldingstermijn blijven de Biedingen gelden voor alle eerder aangemelde Effecten, tenzij de Effectenhouders hun aanmelding intrekken.

Aanvaarding door Effectenhouders

Effectenhouders die de Biedingen wensen te aanvaarden en die hun Effecten in depot houden bij een bank of (effecten)makelaar dienen hun aanvaarding van de Biedingen via hun bank of (effecten)makelaar aan ING Bank N.V., ING Securities Services, afdeling Paying Agency Services (BV 06.01), Van Heenvlietlaan 220, 1083 CN Amsterdam, Nederland, kenbaar te maken, met inachtneming van de Aanmeldingstermijn. Effectenhouders die hun effecten in fysieke vorm (K-stukken) houden, wordt verzocht hun Effecten bij hun bank of (effecten)makelaar in depot te plaatsen, waarna de eerder genoemde procedure kan worden gevolgd.

Instellingen die zijn toegelaten tot Euronext Amsterdam (Toegelaten Instellingen) mogen Effecten uitsluitend per fax (+31 20 797 9607) aanmelden bij ING Bank N.V., ING Securities Services, afdeling Paying Agency Services (BV 06.01), Van Heenvlietlaan 220, 1083 CN Amsterdam, Nederland. Door de aanmelding verklaren de Toegelaten Instellingen dat zij de aangemelde Effecten houden en verplichten zij zich ertoe deze Effecten te leveren op het moment dat de Biedingen gestand worden gedaan. ING Bank N.V. zal de Toegelaten Instellingen namens Bieder een vergoeding betalen van EUR 0,0104 per Aandeel en EUR 0,0024 per Warrant, met een maximum van EUR 10.000,00 per effectendepot voor de levering van Effecten tegen betaling in contanten. In beginsel zullen de Toegelaten Instellingen geen kosten in rekening brengen bij de houders van Effecten die de Biedingen hebben aanvaard voor de levering van Aandelen en levering van Warrants, noch voor de betaling daarvan door Bieder in contanten.

Betaling aan de Effectenhouders

Behoudens verlenging van de Aanmeldingstermijn, zal bij gestanddoening van de Biedingen betaling aan de Effectenhouders die hun Effecten hebben aangemeld en geleverd uiterlijk op de vijfde werkdag na gestanddoening plaatsvinden.

Onherroepelijke toezeggingen

Alle bekende houders van een belang van 5% of meer van Aandelen en Warrants hebben zich onherroepelijk gecommitteerd aan de Biedingen. Deze groep vertegenwoordigt in totaal circa 44% van alle uitstaande Effecten.

Het Biedingsbericht en overige informatie

De informatie in dit persbericht is niet volledig en voor nadere informatie wordt nadrukkelijk verwezen naar het Biedingsbericht. Een gedetailleerde beschrijving van de Biedingen is uiteengezet in het Biedingsbericht, dat verkrijgbaar is in de Engelse taal met een samenvatting in de Nederlandse taal. Om een evenwichtig oordeel te kunnen vormen over de Biedingen en de inhoud van het Biedingsbericht, wordt de Effectenhouders geadviseerd het Biedingsbericht in zijn geheel en zorgvuldig te lezen en, indien nodig, onafhankelijk advies in te winnen. Exemplaren van het Biedingsbericht en daaraan gerelateerde documenten zijn kosteloos verkrijgbaar op het hoofdkantoor van AM te Edisonbaan 14h, 3439 MN Nieuwegein, Nederland, telefoon: +31 (0)30 750 7900, fax: +31 (0)30 750 7901, email: grace.linthorst@ameurope.com en op het kantoor van ING Corporate Finance te Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam Z-O, Nederland, telefoon +31 (0)20 563 8535, fax +31 (0)20 563 8503, email: cfprospectus@ingcf.com.

Voor nadere informatie over AM zijn elektronische exemplaren van de huidige statuten van AM, de jaarverslagen van AM met betrekking tot de boekjaren 2004, 2003 en 2002 alsmede de voorgestelde statuten van AM eveneens kosteloos verkrijgbaar op het kantoor van AM en ING Corporate Finance.

Bieder

Terra Amstel, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Bunnik, Nederland, is op 4 november 2005 opgericht naar Nederlands recht en is een groepsmaatschappij van Koninklijke BAM Groep. Alle aandelen van Terra Amstel worden gehouden door Terra Amstel Holding B.V. (Terra Amstel Holding), een groepsmaatschappij van Koninklijke BAM Groep. Na gestanddoening van de Biedingen, maar voor de betaling daarvan, zullen de aandelen in Terra Amstel Holding worden gehouden door Koninklijke BAM Groep (51%) en Houdstermaatschappij TAH B.V. (HTAH) (49%). HTAH’s bijdrage aan Terra Amstel Holding van EUR 49 miljoen is gecommitteerd door ING Corporate Investments Participaties B.V. (ING CI) en Fortis Bank. ING CI en Fortis Bank zijn voornemens een gedeelte van hun belang in HTAH te syndiceren naar een aantal andere professionele partijen. Er zijn geen afspraken gemaakt met de aandeelhouders van HTAH met betrekking tot een aandeelbelang dat zij mogelijk hebben in AM. Terra Amstel zal de Biedingen (mede)financieren via een gecommitteerde banklening van ING Wholesale Banking en Fortis Bank (Nederland) N.V.

Dit is een openbare mededeling in gevolge artikel 9b lid 1 en artikel 9g lid 1 sub a Bte.

Meer informatie:

  • Koninklijke BAM Groep nv.
    Arno C. Pronk, directeur public relations, telefoon +31 (0)30 659 86 21
  • AM N.V.
    Michel Westbeek, directeur in- en externe communicatie & investor relations, telefoon +31 (0)30 609 72 52

Zie ook www.ameurope.com