Koninklijke BAM Groep handhaaft winstverwachting 2003

16 mei 2003 21:02 - Koninklijke BAM Groep nv

Koninklijke BAM Groep verwacht in 2003 een hogere winst per gewoon aandeel Voorstel tot statutenwijziging goedgekeurd Dividendvoorstel (€ 1,55 in contanten) door aandeelhoudersvergadering goedgekeurd.

Gang van zaken

Koninklijke BAM Groep heeft op de algemene vergadering van aandeelhouders, die vanmiddag plaatsvond te Amsterdam, meegedeeld dat - op basis van de huidige inzichten - de winstverwachting voor 2003 wordt gehandhaafd: een hogere winst per gewoon aandeel (2002: € 4,35).

Koninklijke BAM Groep beschikt ultimo maart over een orderportefeuille van een goed niveau. Ten opzichte van de situatie ultimo 2002 is sprake van een daling met 2% tot € 10,0 miljard. De autonome daling bedroeg 1%, het effect van de lagere omrekeningskoersen van met name de Britse en Amerikaanse valuta was 1% negatief.

Van de orderportefeuille heeft € 5,1 miljard betrekking op 2003, € 3,1 miljard op 2004 en € 1,8 miljard op latere jaren. Van de voor 2004 geprognosticeerde omzet is ultimo maart 2003 circa 40% zeker gesteld.

Statutenwijziging

Door de - door de aandeelhouders goedgekeurde - wijziging van de statuten van de vennootschap zal de agioreserve, gevormd bij de uitgifte van de converteerbare financieringspreferente aandelen, worden omgezet in een statutaire reserve. Dit houdt een vereenvoudiging in van de procedure tot conversie van de financieringspreferente aandelen in gewone aandelen.

Voorts is de overdracht van de thans geplaatste financieringspreferente aandelen vereenvoudigd doordat de goedkeuringsprocedure is komen te vervallen.

Dividend

In de algemene vergadering van aandeelhouders is het dividend op de gewone aandelen, conform het voorstel, vastgesteld op € 1,55 in contanten (2001: € 1,55 in contanten).

Tevens heeft de raad van bestuur, conform de statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst, besloten aan de houders van cumulatief preferente financieringsaandelen een dividend toe te kennen op basis van een rendement van 8,83% per jaar van het bij uitgifte gestorte bedrag van € 21 voor de converteerbare prefs en 9,13% per jaar van het bij uitgifte gestorte bedrag van € 21 voor de niet-converteerbare prefs. Voor de periode van 16 december 2002 tot ultimo 2002 betekent dit een bedrag van € 0,081284 per (certificaat van een) converteerbaar  financieringsaandeel en
€ 0,084046 per (certificaat van een) niet-converteerbaar financieringsaandeel.

De aandelen en certificaten zullen met ingang van 20 mei 2003 ex-dividend worden verhandeld. Betaalbaarstelling vindt plaats vanaf 3 juni 2003.

Bunnik, 16 mei 2003
Raad van bestuur Koninklijke BAM Groep nv

Nadere informatie: