Koninklijke BAM NBM maakt een voortvarende start

7 december 2000 20:15 - Koninklijke BAM Groep nv
  • winstprognoses voor 2000 en 2001 verder verhoogd
  • splitsing aandelen in verhouding 4 : 1
  • naamswijziging in Koninklijke BAM NBM N.V.

Wijziging waarderings- en resultaatsbepalingsgrondslagen

Ter vergroting van de transparantie zijn door de grote bouwondernemingen afspraken gemaakt ten aanzien van de waarderings- en resultaatsbepalingsgrondslagen. Deze grondslagen zullen door BAM NBM met ingang van 2000 worden toegepast.

De belangrijkste wijzigingen zijn:


systeem van winstneming

Tot en met 1999 werd door Koninklijke BAM Groep winst genomen bij oplevering van werken, met uitzondering van vastgoed ontwikkeling. Met ingang van het jaar 2000 zal BAM NBM winst op werken nemen naar rato van de voortgang van de productie (pcm: percentage of completion methode). Het winstnemingssysteem bij vastgoedontwikkeling waarbij winst wordt genomen naar rato van de productie en de gerealiseerde verkopen, blijft ongewijzigd.

verwerking goodwill

Tot en met 1999 werd goodwill direct ten laste van het eigen vermogen gebracht. Met ingang van het jaar 2000 wordt goodwill geactiveerd en ten laste van het resultaat afgeschreven.

verwerking minderheidsdeelnemingen

Tot en met 1999 werd het belang in deze vennootschappen als deelneming onder financiële vaste activa gepresenteerd en het aandeel in het resultaat als "resultaat uit deelnemingen". Met ingang van het jaar 2000 zullen minderheidsbelangen in (project)vennootschappen proportioneel worden geconsolideerd.

Omzet en resultaat 2000

Als gevolg van de overname per 1 november 2000 van de bouw- en infrabedrijven van NBM-Amstelland zullen de omzet en het resultaat van deze bedrijven met ingang van die datum worden geconsolideerd. Voor 2000 wordt thans een omzet van de productie voor derden verwacht van circa EURO 1.500 miljoen (vorige prognose: EURO 1.200 miljoen).

De nettowinst zal naar verwachting in 2000 uitkomen op EURO 27,5 miljoen (vorige prognose: EURO 24.4 miljoen). Deze actuele winstprognose is gebaseerd op winstneming op basis van pcm. Niet begrepen in dit bedrag zijn de afschrijving goodwill en de éénmalige bate per 1 januari 2000 van circa EURO 7 miljoen vóór belastingen als gevolg van de wijziging van het systeem van winstneming.

Een nettowinst van EURO 27,5 miljoen komt overeen met een winst per aandeel van circa EURO 11.

Omzet en resultaat 2001

Voor het jaar 2001 wordt een omzet van de productie voor derden verwacht van EURO 2.730 miljoen. De verwachte verdeling luidt:

BAM NBM Bouw en Vastgoed

EURO

1.650 miljoen

BAM NBM Infra

EURO

1.080 miljoen

BAM NBM Techniek

EURO

170 miljoen

     
 

EURO

2.900 miljoen

Af: interne omzet

EURO

170 miljoen

     

Omzet aan derden

EURO

2.730 miljoen

De nettowinst 2001 zal - onvoorziene omstandigheden voorbehouden - naar verwachting uitkomen op circa EURO 35 miljoen, exclusief afschrijving goodwill. Dit komt overeen met een winst per aandeel van circa EURO 14.00 (exclusief afschrijving goodwill).

Garantievermogen

In het persbericht d.d. 15 september 2000 naar aanleiding van de halfjaarcijfers werd reeds aangekondigd dat het garantievermogen van Koninklijke BAM NBM nv versterkt zou worden. Hiertoe is inmiddels definitief besloten. Het korte bancaire krediet zal vóór ultimo 2000 worden omgezet in een 5-jarige achtergestelde lening groot EURO 34 miljoen. Hierdoor zal het garantievermogen ultimo 2000 naar verwachting circa 21,5% van het balanstotaal bedragen. Ter gelegenheid van de overname van de bouw- en infrabedrijven van NBM-Amstelland zullen geen gewone aandelen en/of financieringsprefs worden geplaatst.

Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Bovengenoemde informatie zal heden in de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders worden bekendgemaakt. In deze vergadering is onder meer aan de orde een voorstel tot statutenwijziging (o.m. aandelensplitsing in een verhouding van vier nieuwe aandelen van elk nominaal EURO 0,50 tegen één bestaand gewoon aandeel van nominaal EURO 2,00 en wijziging van de naam in Koninklijke BAM NBM N.V.).

Bunnik, 7 december 2000

Raad van bestuur Koninklijke BAM Groep nv

Voor nadere informatie: de heer J. Ruis tel. (030) 659 83 65. Zie ook onze website: www.bamgroep.nl