Omzet en winst Koninklijke BAM Groep in 1998 ruim 40% hoger

8 april 1999 11:22 - Koninklijke BAM Groep nv
  • Belangrijke ontwikkelingen
  • Omzet 1998 NLG 2,1 miljard (+43%)
  • Nettowinst 1998 NLG 33 miljoen (+ 41 %)
  • Winst per aandeel 1998 NLG 15,81 (+37%)
  • Belangrijk hogere winst verwacht in 1999

Gang van zaken in 1998

In 1998 is een omzet behaald (na eliminatie van interne omzet) van NLG 2.108 miljoen. Dit is een stijging van 43% in vergelijking met 1997 (NLG 1.470 miljoen). De nettowinst is met 41% toegenomen en bedraagt NLG 33 miljoen (1997: NLG 23,4 miljoen). Berekend over het gemiddeld aantal uitstaande aandelen is de winst per aandeel gestegen met 37% tot NLG 15,81 (1997: NLG 11,52).

Dividendvoorstel

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op 27 mei 1999 in Utrecht, zal worden voorgesteld het dividend over 1998 met 19% te verhogen tot NLG 6,25 per gewoon aandeel van nominaal NLG 4,-. De aandeelhouders zal wederom de mogelijkheid worden geboden het dividend geheel in contanten op te nemen, dan wel in aandelen ten laste van de agioreserve of de algemene reserve. Daarbij zal de waarde van het dividend in aandelen ten minste gelijk zijn aan het contante dividend. Hiertoe zal aan het einde van de keuzeperiode, te weten op 15 juni 1999, de waarde van het dividend in aandelen worden vastgesteld op basis van de gemiddelde beurskoers van die dag. De nieuw uit te geven aandelen zullen winstgerechtigd zijn over het boekjaar 1999 en volgend.

Omzet

De in 1998 gerealiseerde omzet van NLG 2.108 miljoen is 43% hoger dan in 1997. De omzetgroei is ongeveer voor 2/3 deel afkomstig uit acquisities en 1/3 deel betreft autonome groei. Tot de in 1998 overgenomen bedrijven behoren HABO te Den Haag, Interbuild te Wilrijk-Antwerpen en Heilijgers Bouw te Amersfoort. Per 1 januari 1999 is Elektrotechnisch Installatiebedrijf Batenburg B.V. in Capelle aan de IJssel overgenomen. De naam van het bedrijf is inmiddels gewijzigd in NIB Batenburg Elektrotechniek B.V. Deze acquisities betekenen voor Koninklijke BAM Groep een versterking op terreinen waarop de onderneming reeds actief is, terwijl dankzij Interbuild nu een wezenlijke positie wordt ingenomen in België.

De omzetverdeling over de verschillende sectoren is als volgt (x NLG 1 miljoen):

 

1998

1997

BAM Bouw

   

Utiliteitsbouw

924

623

Woningbouw

390

187

Industriële bouw

115

113

BAM Vastgoed

100*

111*

BAM Infra

507

337

BAM Installatietechniek

246

237

Subtotaal

2.282

1.608

Af: interne omzet

(174)

(138)

Totaal omzet van de productie voor derden

2.108

1.470

* In de bedrijven die behoren tot BAM Bouw is NLG 85 miljoen vastgoedontwikkelingsomzet begrepen (1997: NLG 24 miljoen). Hierin is niet begrepen het aandeel in de vastgoedontwikkelingsomzet van niet-geconsolideerde deelnemingen. Dit aandeel bedraagt NLG 25 miljoen (1997: NLG 10 miljoen). Daarmee heeft de totale vastgoedontwikkelingsomzet van de groep in 1998 een omvang van NLG 210 miljoen (1997: NLG 145 miljoen).

De omzet in België, zoals die is begrepen in bovenstaande opstelling, bedroeg in 1998 NLG 225 miljoen (1997: NLG 92 miljoen).

De orderportefeuille steeg door overnames en autonome groei met NLG 700 miljoen tot NLG 3.000 miljoen. Deze ligt daarmee op een goed niveau en is evenwichtig gespreid over de sectoren van de groep.

Resultaat

Het bedrijfsresultaat is met 37% gestegen tot NLG 52,3 miljoen (1997: NLG 38,1 miljoen). Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen is met 35% gestegen tot NLG 50 miljoen (1997: NLG 37,1 miljoen).

Het resultaat vóór belastingen van BAM Bouwen BAM Vastgoed was fors beter dan over 1997 en bedroeg NLG 27 miljoen (1997: NLG 15 miljoen). BAM Intra behaalde, gelet op het natte jaar, een bevredigend resultaat van NLG 14 miljoen (1997: NLG 16 miljoen). BAM Installatietechniek behaalde wederom een goed resultaat van NLG 18 miljoen tegen NLG 15 miljoen in 1997.

Op groepsniveau is -evenals in 1997 -sprake van een totaal van NLG 9 miljoen voor belastingen aan groepskosten, rente en overige lasten.

De nettowinst over 1998 van NLG 33 miljoen (1997: NLG 23,4 miljoen) werd behaald bij een vrijwel ongewijzigde belastingdruk van 33,6%.

Balans

Het balanstotaal van de groep is in 1998 gestegen met 10% tot NLG 722 miljoen (ultimo 1997: NLG 658 miljoen). Het werkkapitaal is licht gedaald en bedroeg ultimo 1998 NLG 106 miljoen (ultimo 1997: NLG 110 miljoen).

De schulden op lange termijn bedroegen onveranderd NLG 86 miljoen. Van dit bedrag heeft NLG 85 miljoen betrekking op de converteerbare achtergestelde obligatielening, die een looptijd heeft tot december 2004. Gedurende 1998 zijn geen obligaties ter conversie aangeboden. Als gevolg van lagere latente belastingvoorzieningen daalde het saldo van de voorzieningen licht tot NLG 52 miljoen.

Eind november 1998 zijn 205.000 nieuwe aandelen geplaatst. De opbrengst van deze emissie bedraagt, na aftrek van kosten en belastingen, ruim NLG 24 miljoen. De betaalde goodwill terzake van de in het verslagjaar gerealiseerde overnames bedroeg bijna NLG 43 miljoen.

Rekening houdend met de verwachte dividenduitkering bedraagt het eigen vermogen ultimo 1998 NLG 128 miljoen (ultimo 1997: NLG 121 miljoen). Als gevolg van deze ontwikkelingen is de solvabiliteit van 17,7% nagenoeg gelijk gebleven aan ultimo 1997 (18,3%).

Het garantievermogen, bestaande uit het eigen vermogen, het aandeel van derden, de latente  belastingverplichtingen en de converteerbare achtergestelde obligatielening, bedroeg ultimo 1998 NLG 241 miljoen. Dit komt overeen met 33,4% van het balanstotaal (ultimo 1997 NLG 236 miljoen resp. 36%).

Euro/Millennium

Per 1 januari 2000 zal op basis van de huidige inzichten de administratie geheel in euro's wordengevoerd. Met betrekking tot het millenniumprobleem is de verwachting dat, op grond van het feit dat door de meeste werkmaatschappijen gebruik wordt gemaakt van recente standaardsoftware, de overgang naar het jaar 2000 soepel zal verlopen.

Verwachtingen 1999

In 1999 zal Heilijgers Bouw voor het eerst een vol jaar bijdragen aan de omzet en het resultaat van Koninklijke BAM Groep. Tevens zal NIB Batenburg Elektrotechniek vanaf 1 januari 1999 in de consolidatie worden opgenomen.

Op basis van de huidige orderportefeuille wordt (na eliminatie van de interne omzet en zonder rekening te houden met eventuele acquisities) een omzet verwacht van NLG 2,25 miljard.

De verdeling van de omzet over de diverse activiteiten in 1999 is naar verwachting als volgt (bedragen x NLG 1 miljoen):

 

Prognose 1999

1998

BAM Bouw

   

Utiliteitsbouw

925

924

Woningbouw

450

390

Industriële bouw

115

115

BAM Vastgoed

110*

100*

BAM Infra

530

507

BAM Installatietechniek

300

246

Subtotaal

2.430

2.282

Af: interne omzet

(180)

(174)

Totaal omzet van de productie voor derden

2.250

2.108

* Hierin is niet begrepen de vastgoedontwikkelingsomzet van de bedrijven die behoren tot BAM Bouwen het aandeel in de vastgoedontwikkelingsomzet van niet-geconsolideerde deelnemingen. De totale vastgoedontwikkelingsomzet van de groep zal naar verwachting in 1999 een omvang hebben van NLG 250 miljoen (1998: NLG 210 miljoen).

Het niveau van de investeringen zal naar verwachting in 1999 licht boven de afschrijvingen liggen.

Onvoorziene omstandigheden voorbehouden verwacht de onderneming voor 1999 een belangrijk hogere winst dan over 1998. Het jaarrapport 1998 zal op 10 mei 1999 verschijnen.

Bunnik, 7 april 1999

Raad van Bestuur Koninklijke BAM Groep N. V.