Persbericht van het Vertegenwoordigend Overleg van HBG

14 augustus 2001 13:38 - Koninklijke BAM Groep nv

De Ondernemingsraden van HBG roepen aandeelhouders en vijandige bedrijven op om negatieve acties te stoppen in het belang van medewerkers en van aandeelhouders zelf.

Rijswijk – Het Vertegenwoordigend Overleg [VO] van HBG, Hollandsche Beton Groep nv roept de groep aandeelhouders van HBG, dat zich in negatieve zin over het bedrijf uitlaat, op om daar mee te stoppen. Het VO acht deze houding niet alleen in strijd met de belangen van het bedrijf en al zijn 20.000 medewerkers maar evenzeer in strijd met het belang van de aandeelhouders zelf.

Het lijkt erop dat met negatieve uitlatingen in de media, de belangen van de medewerkers en de aandeelhouders helemaal ondergeschikt gemaakt worden aan persoonlijke belangen van een kleine groep mensen.

In hun beweringen zit een tegenstrijdigheid. Eerst eisen zij een zitting van de Ondernemingskamer met als argument dat de aandeelhouders onvoldoende geïnformeerd zijn over de plannen van de HBG-ondernemingsleiding voor een fusie van een deel van het bedrijf met Ballast Nedam. En nu de Raad van Commissarissen op krachtige aanbeveling van het door de Ondernemingskamer gelaste rapport van de enquêtecommissie een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders wil uitschrijven, om de aandeelhouders volledig te kunnen informeren, zegt de heer De Vries [VEB] in de Haagsche Courant een dergelijke vergadering niet nodig te vinden, met als argument: “Het verhaal van HBG kennen we wel”. De heer De Vries wil geen informatie hebben of argumenten horen, hij wil zijn zin hebben en hij tracht dat te bereiken met aantijgingen aan het adres van het HBG-bestuur.

Ook aan het management van de bedrijven Boskalis en Heijmans, die een poging zeggen te willen doen om HBG uit elkaar te trekken en de onderdelen over te nemen, vraagt het VO om hun negatieve uitlatingen aan het adres van het management van HBG te staken. De door de President van de Amsterdamse Ondernemingskamer ingestelde enquêtecommissie heeft in haar uitvoerige onderzoeksrapport van vrijdag 3 augustus nadrukkelijk aangegeven dat het besluit om de HBG-baggerdivisie HAM te fuseren met Ballast Nedam Baggeren weloverwogen is genomen en dat de belangen van de aandeelhouders daarbij, naast die van andere belanghebbenden, zorgvuldig zijn gewogen. Het VO steunt de fusie van HAM met Ballast Nedam Baggeren en roept Boskalis en Heijmans op om eventuele voornemens voor een vijandig bod op HBG niet uit te voeren omdat dergelijke acties zijn gedoemd te mislukken en uiteindelijk iedereen zullen schaden, ook medewerkers en aandeelhouders van Boskalis en Heijmans zelf.

Het VO zal niet toestaan dat een bedrijf met goede vooruitzichten als HBG het onderspit moet delven als gevolg van de machtbelustheid van enkelen. Het vertegenwoordigend overleg binnen HBG is van mening dat de besluiten van de ondernemingsleiding op basis van rationele argumenten zijn genomen. Het zou daarom een goede zaak zijn als de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam het verbod opheft op verdere uitvoering van de fusie van de HBG-baggerdivisie HAM met Ballast Nedam Baggeren. Het VO heeft het HBG-bestuur aanbevolen op korte termijn om een dergelijke opheffing te vragen.

Ook een overname door Heijmans van de bouwdivisie van HBG zou naar de mening van het VO een slechte zaak zijn voor beide bedrijven en hun medewerkers. Heijmans bestaat uit een conglomeraat aan bedrijven, dat in zijn structuur niet aansluit op HBG, nog afgezien van het feit dat Heijmans geen affiniteit heeft met de internationale structuur en activiteiten van HBG. Daarnaast is er een enorme overlap aan activiteiten in diverse regio’s, hetgeen niet anders dan negatieve gevolgen kan hebben voor de totale werkgelegenheid, temeer daar door de samenvoeging een erosie in omzet en resultaat zal plaatsvinden. Bij de HBG-medewerkers is geen draagvlak voor een overname door Heijmans, noch door Boskalis, hetgeen een absolute voorwaarde is voor het welslagen van zo’n operatie.

Het is nu van groot belang voor aandeelhouders en medewerkers, dat de rust terugkeert rondom het concern, opdat wij ons allen als medewerkers van HBG kunnen concentreren op de in uitvoering zijnde verbeteringsprogramma’s, die tot doel hebben om de fundamenten te verstevigen en de winstgevendheid te vergroten.

Ondernemingsraad HBG Bouw en Vastgoed bv
Ondernemingsraad HBG Civiel bv
Ondernemingsraad Tebodin bv
Ondernemingsraad HAM bv
Ondernemingsraad Interbeton bv
Ondernemingsraad Stafgroep Holding
Centrale Ondernemingsraad HBG: Hans Fictoor, voorzitter, telefoon 070 3722281, e-mail hfictoor@hbg.nl