Perscommunique

19 april 1984 15:01 - Koninklijke BAM Groep nv

De directie van BAM Holding n.v. te Zeist deelt mede, dat de bevredigende gang van zaken zich in 1983 heeft gecontinueerd.

De omzet handhaafde zich op 480 miljoen (1982: f 476 miljoen).

Ten gevolge van de hevige concurrentie stond het bedrijfsresultaat echter onder druk, maar bereikte niettemin een redelijk niveau. Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen bedraagt f 11.0 miljoen (1982: f 16.3 miljoen).

De netto-winst bedraagt f 3.43 miljoen (1982: f 3.02 miljoen) of wel per aandeel van f 20,-- nominaal f 12,87 (1982: f 11,35).

Commissarissen en directie zullen aan de algemene vergadering voor aandeelhouders voorstellen het dividend over het boekjaar 1983 vast te stellen op f 3,-- per aandeel van f 20,--. (1982: f 2,--).

Directie BAM Holding n.v.

Zeist