Rijkswaterstaat gunt wegverbreding A12 Utrecht - Veenendaal aan BAM

28 juni 2010 18:15 - Koninklijke BAM Groep nv

(Gezamenlijk persbericht Rijkswaterstaat en Koninklijke BAM Groep nv:) Utrecht/Bunnik, 28 juni 2010 - Rijkswaterstaat heeft de verbreding van de A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal gegund aan BAM. Het project omvat de aanleg van een extra rijstrook in beide richtingen en de bouw en aanpassing van viaducten en verkeerstechnische installaties en het onderhouden gedurende twintig jaar. De contractwaarde voor BAM bedraagt circa € 260 miljoen.

Contract

Het betreft een publiekprivaat-samenwerkingscontract (DBFM-contract), waarbij BAM verantwoordelijk is voor ontwerp, bouw, financiering en onderhoud gedurende twintig jaar van het wegvak. Na het doorlopen van een uitgebreide concurrentiegerichte dialoog met drie consortia is dit innovatieve contract gegund aan het BAM-consortium 'Poort van Bunnik'.

Gunning

Naast prijs vormde kwaliteit een groot onderdeel van het gunningcriterium. Consortia zijn uitgedaagd om invulling te geven aan zaken die voor Rijkswaterstaat belangrijk zijn: minimaliseren verkeershinder, minimaliseren omgevingshinder, duurzaamheid en de wijze waarop het consortium de samenwerking en rolverdeling met de opdrachtgever vorm wil gaan geven. BAM heeft uiteindelijk de Economische Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) ingediend. Het consortium Poort van Bunnik bestaat uit diverse werkmaatschappijen van Koninklijke BAM Groep, te weten BAM PPP, BAM Wegen, BAM Civiel, BAM Infratechniek en BAM Infraconsult.

Planning

Rijkswaterstaat en BAM ondertekenen 2 juli 2010 het contract. De financiële afronding van het contract ('financial close') vindt naar verwachting in september 2010 plaats. Het uiteindelijke doel is dat uiterlijk begin 2011 de schop de grond in gaat. De werkzaamheden zullen ruim twee jaar in beslag nemen. De aanleg van de extra rijstroken is eind 2012 gereed. Door de relatief korte uitvoeringstijd slaagt BAM erin de overlast voor weggebruikers aanmerkelijk te reduceren.

Private financiering

Alle drie de partijen hebben een inschrijving ingediend die lag onder het door Rijkswaterstaat voorafgaand aan de inschrijving vastgestelde plafondbedrag. Ondanks dat de aanbestedingsprocedure is gestart in de financiële crisis heeft het consortium zijn lening al volledig vastgelegd met zijn financiers.

Spoedaanpak Wegen

Het project A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal is onderdeel van de Spoedaanpak Wegen. Rijkswaterstaat pakt met deze spoedaanpak dertig hardnekkige knelpunten op de weg versneld aan. Elf van deze knelpunten liggen in de regio Utrecht. Met de Spoedaanpak wil Rijkswaterstaat de doorstroming verbeteren en de reistijd betrouwbaarder maken. De Spoedaanpak kenmerkt zich door eenvoudigere en heldere procedures en snellere uitvoering, uiteraard met behoud van het inspraakrecht voor de betrokkenen. Daardoor kan de weggebruiker eerder profiteren van een betere doorstroming.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat Utrecht, afdeling Communicatie, (088) 797 33 51, e-mail Persvoorlichting-utrecht@rws.nl.

Voor nadere informatie over Koninklijke BAM Groep nv kunt u contact opnemen met drs. P. Snippe, (030) 659 87 07.