Versterking afkalvende oevers Meeslouwerplas

1 september 2009 19:46 - BAM Infra bv

(Persbericht Provincie Zuid-Holland:) Leidschendam-Voorburg, 1 september 2009 - BAM Wegen gaat de afkalvende oevers van de Meeslouwerplas in Leidschendam-Voorburg versterken. De oevers zullen glooiend gaan aflopen, waardoor ze stabieler en natuurvriendelijker worden. Baggerschepen van BAM beginnen naar verwachting medio volgend jaar met het storten van grote hoeveelheden grond langs de noordwestelijke rand van de plas. Het gaat om in totaal acht miljoen ton grond, die onder meer vrijkomt bij de verdieping van de A4 bij Leiderdorp.

De provincie Zuid-Holland geeft hiertoe opdracht aan BAM Wegen bv (regio West) waarvoor beide partijen een overeenkomst hebben gesloten. De opdracht omvat een complete herinrichting van de Meeslouwerplas, die de natuurontwikkeling en recreatieve mogelijkheden in het gebied sterk ten goede komt. Het project heeft een maximale looptijd van tien jaar, zodra de vergunningen zijn verleend.

De opdracht is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de diverse natuur- en milieuorganisaties in het gebied, Recreatiecentrum Vlietland, de gemeente Leidschendam-Voorburg, het Hoogheemraadschap van Rijnland en omwonenden.

Nieuwe natuur / geluidsscherm

Het 'verondiepen' van de plas langs de oevers (nu op sommige plaatsen meer dan dertig meter diep) zal een positieve invloed hebben op de flora- en fauna, de waterkwaliteit en de recreatiewaarden in het gebied. Ook de oevers van de twee eilanden tussen de Meeslouwerplas en de recreatieplas zal BAM met grond versterken. Verder legt de aannemer langs de noordwestelijke kant een stelsel van kreken aan, wat de vis- en vogelstand aanmerkelijk zal verbeteren. Biologen en andere deskundigen hebben dit krekenstelsel ontworpen.

Om het verkeersgeluid van de A4 te verminderen, zal tussen de snelweg en Vogelplas de Starrevaart/Vlietland een drie kilometer lang geluidsscherm worden aangelegd. Deze voorziening moet binnen vier jaar klaar zijn. Tot slot vervangt BAM de verouderde Bailey-brug tussen de Vliet en de recreatieplas. Er komt een brug die door watersporters is te bedienen, zodat zij van de Vliet naar het recreatiegebied of vice versa kunnen varen. De Vlietlandmeren zijn daardoor in de toekomst makkelijker te bereiken voor watersporters.

In de overeenkomst is vastgelegd dat de provincie een bijdrage krijgt van BAM voor de in de Meeslouwerplas te verwerken grond, die anders elders tegen betaling zou moeten worden afgevoerd. De opbrengst voor de provincie wordt ingezet om de natuur- en recreatiewaarden van het gebied te versterken.

'Doorbraak'

Met de overeenkomst is na jarenlange discussie een oplossing gevonden voor de onveilige situatie voor recreanten van de Meeslouwerplas. Begin jaren negentig verdwenen voor het eerst delen van de oevers in de dertig meter diepe plas. De provincie verbood daarom de toegang tot de bewuste oevers. Oorzaak voor de afkalving is de zandwinning die in het verleden in de plas heeft plaatsgevonden. Op sommige plaatsen zijn destijds de oevers te steil afgegraven, waardoor ze instabiel zijn geworden.

De ondertekenaars van de overeenkomst, gedeputeerde Erik van Heijningen en directeur Wim Konings van BAM Wegen bv, spreken van een 'grote doorbraak'.

Van Heijningen: "We hebben er lang over moeten praten en er moet nog het nodige worden uitgewerkt, maar ik heb er nu alle vertrouwen in dat het vervolg goed komt." Konings: "Ik spreek de zekerheid uit dat als we dit project over tien jaar hebben afgerond we met elkaar een prachtig project tot stand hebben gebracht."

Vergunningen

Voor omwonenden en geïnteresseerden zal de provincie volgende maand een eerste informatiebijeenkomst organiseren. BAM Wegen zal nu de benodigde vergunningen aanvragen voor het project, het ontwerp verder uitwerken en met een uitvoeringsplan komen.