Vier consortia werken toekomstvisie Afsluitdijk verder uit

22 september 2008 20:29 - Koninklijke BAM Groep nv

(Persbericht Rijkswaterstaat:) 16 september 2008 - Vier consortia zijn vandaag door de stuurgroep Onderzoek Integrale Verbetering Afsluitdijk uitgekozen om hun visie op de toekomst van de Afsluitdijk verder uit te werken. Hiermee worden de ideeën over de toekomst van de Afsluitdijk geconcretiseerd tot een integraal plan. Naast het verbeteren van de veiligheid spelen innovatie, duurzaamheid, klimaatbestendigheid en economische versterking van de dijk een rol. De stuurgroep heeft het advies van de adviescommissie, onder voorzitterschap van drs. E.H.TH.M. Nijpels, overgenomen.

Acht consortia zijn begin juni gestart met de marktverkenning. De volgende consortia worden tussen nu en eind november gevraagd hun visie verder uit te werken:

  • WaddenWerken het samenwerkingsverband tussen DHV, Wageningen Imares en Alle Hosper
  • Afsluitdijk 21e eeuw waarin Arcadis, Dredging International, Nuon, HNS en Alkyon samenwerken
  • Monument in Balans: de plannen van NoordPeil, GD Architecten, CE Delft en Oranjewoud
  • Natuurlijk Afsluitdijk: Wubbo Ockels B.V., Royal Haskoning, Van Oord, Lievense, BAM, Rabobank en Eneco

De uitgewerkte visies leiden tot een advies dat begin volgend jaar aan de staatssecretaris overhandigd wordt. De stuurgroep, waarin rijksoverheid, de provincies Fryslân en Noord-Holland en de gemeenten Wieringen en Wûnseradiel zijn vertegenwoordigd, is bij zijn keuze geadviseerd door de adviescommissie, het Innovatieplatform en het college van Rijksbouwmeesters.

Motivatie keuze

Zowel de stuurgroep als de adviescommissie zijn in het algemeen onder de indruk van de kwaliteit en mate van uitwerking van de door de consortia ingediende visies. Bij de keuze voor de consortia die een vervolgopdracht krijgen, is gekeken naar de mate waarin zij functies logisch hebben weten te combineren en hoe zij hun visie hebben onderbouwd. Daarbij is gelet op de borging van de basisfuncties van de Afsluitdijk, de inpasbaarheid in de omgeving en de programmering in de tijd. Ook de onderbouwing van de financiële, technische en juridische haalbaarheid, de effectenanalyse en een ontwerp van het ideale proces van het ontwerp zijn belangrijke criteria geweest.

Rijkswaterstaat werkt samen met de provincies Fryslân en Noord-Holland in opdracht van staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat aan de toekomstverkenning voor de Afsluitdijk. De dijk moet worden aangepast om te kunnen blijven voldoen aan de veiligheidseisen voor de toekomst. Deze gelegenheid schept een kans om meer met de Afsluitdijk te doen. In de toekomstverkenning, die vorig jaar van start gegaan is, wordt gezocht naar ideeën en mogelijkheden voor een vernieuwd gebruik van de Afsluitdijk. Uitgangspunten voor de aanpak zijn de vroege betrokkenheid van de markt en een nauwe samenwerking met belangenorganisaties en tussen de overheden.

Meer informatie over de gepresenteerde ideeën en over de toekomstverkenning Afsluitdijk, vindt u op de website van Rijkswaterstaat via de link http://www.rijkswaterstaat.nl/organisatie/markt/marktverkenning_afsluitdijk.aspx. Het advies van de adviesgroep aan de stuurgroep is daar binnenkort te downloaden onder het kopje “documenten” Op deze webpagina’s staan ook de rapporten van de verschillende consortia.