Voorstel BAM: maatschappelijk verantwoord ondernemen als gunning- en selectiecriterium

4 oktober 2006 13:52 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik, 4 oktober 2006 – Koninklijke BAM Groep heeft een voorstel gepresenteerd om maatschappelijke thema’s op te nemen als selectie- en gunningcriteria in het aanbestedingsproces. BAM heeft tien thema's gedefinieerd onder de noemers People (veiligheid, communicatie met de omgeving, opleiding/training), Planet (afval, energie/klimaatverandering, verantwoorde materialen, luchtkwaliteit) en Profit (innovatie, klantgericht bouwen, mobiliteit/bereikbaarheid). Het eerste exemplaar van het voorstel is op een congres in Wassenaar gepresenteerd aan Rijkswaterstaat.

Het voorstel behelst dat een opdrachtgever een keuze maakt voor thema's die relevant zijn vanuit het beleid van de opdrachtgever of voor het project. Het maatschappelijk verantwoord ondernemen van aanbiedende bouwondernemingen wordt bij niet-openbare procedures per thema gewaardeerd met het op objectieve wijze toekennen van punten (van nul tot honderd). Op basis van de totaalscore over de gekozen thema?s worden de potentieel gegadigden gerangschikt, waarbij gegadigden met de beste score worden uitgenodigd om een inschrijving te verzorgen.

De opdrachtgever beoordeelt de inschrijvingen, naast de inschrijfsom, ook op de invulling van maatschappelijke thema's in het project. De inschrijver kan bijvoorbeeld in plannen van aanpak beschrijven hoe hij met de door de opdrachtgever aangegeven thema's denkt om te gaan. De plannen van aanpak worden door de opdrachtgever gewaardeerd. BAM stelt voor om deze waardering te vertalen naar een fictieve bijtelling of aftrek op de inschrijfsom.

Tevens heeft BAM het initiatief genomen om onder de vlag van Bouwend Nederland een nieuwe, toegankelijke versie op te stellen van de in 2001 ontwikkelde Regeling Aannemer-Onderaannemer. De regeling beoogt dat aannemer en onderaannemer op correcte wijze met elkaar omgaan en daarbij vooral het zogenoemde 'leuren' te vermijden. BAM is van mening dat de Regeling Aannemer - Onderaannemer in de huidige markt goed past bij een correcte en transparante benadering van onderaannemers door hoofdaannemers. De oorspronkelijke regeling, gebaseerd op het Uniform Aanbestedingsregelement 2001, is echter niet meer up-to-date. BAM acht het noodzakelijk dat aanbesteders in hun uitvraag de regeling voorschrijven, als die niet vrijwillig door aannemers en onderaannemers wordt gehanteerd.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21.